Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
MaNyLy SöZLeR-20<>HEMME TESWIRLER SOWGATLY!!! | Umumy gürrüňdeşlik | Teswirler

MaNyLy SöZLeR-20<>HEMME TESWIRLER SOWGATLY!!! (Umumy gürrüňdeşlik)

MaNyLy SöZLeR-20HEMME TESWIRLER SOWGATLY:


Dünýädäki iñ gynandyrýan zatlardan biri, bir wagtlar biri-biriniñ hemme zadyny bilýän iki adamyñ, düýbünden nätanyş ýaly bolmagydyr...
***
Käte ýüregimde duýgy doly bir zat emele gelýär,düşündirip bilemok. Gürlemegi unutýan şol wagt. Gözlerim bilen aýtýan hemme zady,ýöne hiç kim görmeýär...
***
Bolmaz diýän nämäñ bolsa hemmesi bolar. Ýykylmaryn diýip ýykylarsyñ, üýtgemerin diýip üýtgärsiñ,öldüm diýip durarsyñ ýöne şonda-da ýaşarsyñ...
***
Şol gyz bolmasa başgasy bolar diýene erkek diýilýär. Şol gyz bolmasa başgasy bolmaz diýene hakyky erkek oglan diýilýär...
***
Hudaýjan söýýän gulunyñ ýüregini, söýýän gulunyñ ýüregi bilen birleşdirer...
***
Meni söý ýa-da ýigren, ikisi hem meniñ peýdama. Söýseñ mydama ýüregiñde bolaryn,ýigrenseñ mydama aklyñda...
***
Gülmek her wagt bagtly bolmak üçin däldir. Käte şeýle bir gülmeler bardyr: iñ uly ajylary gizlemek üçindir...
***
Käbir oglanlar köp puluñ ähli gyzlary eredibiljegini düshüner, ýagny köp makýažly gyzyñ özüni owadan hasap etmesi ýaly.
***
Söýgi sözlügüni ünsli ulanmalysyñ. Dodaklaryñdan añsatlyk bilen aýdylan o sözjük bashga bir adamyñ bagtsyzlygyna sebäp bolupbiler.
***
Tanyshmadyk bolsak, gije ýatamda dünýade sen ýaly biriniñ barlygyny bilmän ýatypgalardym.
***
Bir öýde söýgi bolmaly, bagt bolmaly, gawanjañlyk bolmaly, göwnede degishmeli, ýarashmalam, ýöne ilki bir öý bolmaly, ol öýde-de SEN bolmaly.
***
Adamyñ çaýyny demlejek bir söýýäni bar bolsa, diýmek o ýalñyz däldir.
***
Bir tarapdan hiç ýatlamazlyk üçin ýatdan çykarmak islärsiñ, bir tarapdan-da bu dünýäde seni ondan bashgasynyñ bagtly edibilmejegini düshünersiñ.
***
Söýmelisiñ, ýeke galañda aklyña geleni däl-de, hiç aklyñdan çykmaýany söýmelisiñ!..
***
Käwagt sessiz bolmak, göwnüñe degilenini bildirmegiñ iñ gowy ýoludyr.
***
Gaharlananda gözleri dolýan adamdan zyýan gelmez.
***
Adamlary tanadygymça ýalñyzlygy söýýän.
***
1 ýalñyş, 1 ýalan, 1 aýdym, 1 adam, 1 hakykat, 1 söz, 1 sms, 1 sekuntda durmuşymyzy üýtgedip biler...
***
Onuñ ýüregi başga biri üçin urmaga başlanda, seniñki durar...
***
Men ýanyñda wagtym gadrymy bilmeseñ, gadrymy bilen günüñ meni ýanyñda tapmarsyñ...
***
Biriniñ ýatmazyndan öñürti edýän dogasynda ýer almak, durmushda bolubiljegiñ iñ gowy ýerlerdendir.
***
Söýgi-çagakañ klasda paltoñy halaýan gyzyñ paltosynyñ üstünde goýmakdyr.
***
Bagyshlamak añsat, asyl kyn bolan täzeden ynanmak.
***

''MaNyLy SöZLeR-21'' çykanda size habar barar ýaly temalaryma ýazylyp bilersiñiz:

#wap-da temalaryma ýazylmak

#www-da temalaryma ýazylmak


shu temama kim girse teswir ýazmagyny haýysh edýän!..Halanan (69)
Jemi 101 sany teswir.
Okalan sany: 6413
  • Awtora, bu blog üçin berilen minnetdarlyklar:
  • - Herkim okamaly (1 TM) - pozuldy

Pikirlerde paýlaş

07, Noýabr-2013ý (10:50)
Jogapla +10


teswirlere goýlan sowgatlar :)

soymek hic zat, soyulmek bir zat, soymek hem soyulmek hemme zat.
07, Noýabr-2013ý (10:51)
Jogapla +8

Hemishekiler yaly yene manyly sag bol paylashanyna !

Garashyñ!!!!!
07, Noýabr-2013ý (10:53)
Jogapla +8

Gowy tema awtor sen gyzmy oglanay?

Любовь начинается идеалом, акончается одеялом!
07, Noýabr-2013ý (10:53)
Jogapla +10

Ÿürege yakyn sözler:

Söýgi sözlügüni ünsli ulanmalysyñ. Dodaklaryñdan añsatlyk bilen aýdylan o sözjük bashga bir adamyñ bagtsyzlygyna sebäp bolupbiler.


paylashanyña minnetdar awtor!

Bagyşlamak we unutmak, ońat adamlaryñ alýan arlarydyr.
07, Noýabr-2013ý (10:55)
Jogapla +6

Sonky dowur name uchindir dine soygi soygi ?

Gerek zadyñy gerek däl wagty almaly... #etalon
07, Noýabr-2013ý (10:56)
Jogapla +5

Bah

Garashyñ!!!!!
07, Noýabr-2013ý (10:56)
Jogapla +5
Söýgi-çagakañ klasda paltoñy halaýan gyzyñ paltosynyñ üstünde goýmakdyr.


Mbah, yada hatyny yazyshyny shona menzetjek bolmak

...
07, Noýabr-2013ý (11:04)
+8

ýa-da diktant depderi sowgat etmek, ýa-da sapak gutaryp oye gaytmaly bolanda ol klassdan çykýança güýmenen bolup garaşyp durmak. Ya-da.......;-)

Tansçy däl biz - arzuwlary pašmadyk.
07, Noýabr-2013ý (11:14)
+4

@Emerald lady ashyk bolupsyn oydyan chaga wagtyn

...
07, Noýabr-2013ý (11:19)
+3

ýok ilki aşyk bolany ýatladym..)

Tansçy däl biz - arzuwlary pašmadyk.
07, Noýabr-2013ý (10:58)
Jogapla +8

Tüwleme ! Indikäde garaşýandyrys! Minnetdar ýetireninize!

Tansçy däl biz - arzuwlary pašmadyk.
07, Noýabr-2013ý (10:59)
Jogapla +10

Käte ýüregimde duýgy doly bir zat emele gelýär,düşündirip bilemok.
Gürlemegi unutýan şol wagt. Gözlerim bilen aýtýan hemme zady,ýöne hiç
kim görmeýär...

07, Noýabr-2013ý (11:00)
Jogapla +8

hemişekiler ýaly

07, Noýabr-2013ý (11:01)
Jogapla +5

Käwagt sessiz bolmak, göwnüñe degilenini bildirmegiñ iñ gowy ýoludyr.
***
Gaharlananda gözleri dolýan adamdan zyýan gelmez.


Hakykatdanam manyly sozler paylashanynyz ucin minnetdar.

Adam yashap yorende. Yalan yaly oljegi. Emma uly olende. Son bilinyar olcegi.
07, Noýabr-2013ý (11:02)
Jogapla +5

Durmush - bu at dal, ishlik

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:05)
Jogapla +3

mashala soyguden gurlan dowletdir

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:06)
Jogapla +3

Sowgat u.n teswir yazmalymy

07, Noýabr-2013ý (11:07)
Jogapla +4

haysy kenara gitjegini bilmeyan gama hic bir yelin hayry degmez

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:08)
Jogapla +3

teswir yazma diysenem yazjak

07, Noýabr-2013ý (11:10)
+4

ýazyn okap otyryna men :)

Tansçy däl biz - arzuwlary pašmadyk.
07, Noýabr-2013ý (11:09)
Jogapla +3

her gezikki sanyna sabyrsyzlyk bilen garasyp oturyana

07, Noýabr-2013ý (11:09)
Jogapla +5

duynler shu gunlerin enesidir

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:12)
+4

Shu günler düýnleriň perzendidir. Ertirler Shu gunleriň agtygydyr..:-)

Tansçy däl biz - arzuwlary pašmadyk.
07, Noýabr-2013ý (11:11)
Jogapla +5

***
Men ýanyñda wagtym gadrymy bilmeseñ, gadrymy bilen günüñ meni ýanyñda tapmarsyñ...inu şu maňa gerek sözlerdi

yza ýol ýok
07, Noýabr-2013ý (11:11)
Jogapla +10

Käwagt sessiz bolmak, göwnüñe degilenini bildirmegiñ iñ gowy ýoludyr. Mena mydama sheytyan! Sag bol awtor minnetdar yetreninize!

07, Noýabr-2013ý (11:13)
+6

Zenanlar style;-)

Tansçy däl biz - arzuwlary pašmadyk.
07, Noýabr-2013ý (11:31)
+6

menem şeýle

07, Noýabr-2013ý (12:17)
+4

Yuzunem nedawolnyrajyk edyan:D

Durmushdyr bu,ajysam bar,suyjisem.
07, Noýabr-2013ý (11:11)
Jogapla +5

gowy gorunjek bolmak bilen gowy bolmak dushunjeleri biri-birine antonimdir

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:12)
Jogapla +4

Hem sowgat hem manyly sözler. Kontur ataka tema :-D

Bayern München-Borussia Dortmund Frank Riberi-Marco Reus
07, Noýabr-2013ý (12:47)
+2

Shunyn yaly temalary koprak ac diysene :-D

Garashyñ!!!!!
07, Noýabr-2013ý (11:13)
Jogapla +5

ejeni agladan gunun jennete dushmek mumkinciligini oz elin bilen yakyarsyn

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:14)
Jogapla +4

salam diymek -saglyk dilemek, saglyk dilemek - sogap

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:16)
Jogapla +4

sowgatlar ucin sag bol!

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:18)
Jogapla +5

Iki elini serip, her otegçiden şepagat isläp oturan gedaýyň, agyr ýatan Hassanyň ýoldaşy Allah-u-Tagaladyr. Olaryň göwnüni tapan günüň, Allajanyň jemalyny gormegine, behishdinde bolmaga ýakynlyk gazandygyndyr.

Tansçy däl biz - arzuwlary pašmadyk.
07, Noýabr-2013ý (11:19)
Jogapla +9

«Şol gyz bolmasa başgasy bolar diýene erkek diýilýär. Şol gyz bolmasa başgasy bolmaz diýene hakyky erkek oglan diýilýär...» Bu näme döwrebap sözmi!? :)

Täze 2017-nji ýyl - Takyk ýyly düşümli, rysgal-bereketli, döwletli ýyllaryň biri bolsun!
07, Noýabr-2013ý (11:22)
+4

nastoyashaya mujçina diyildigida, oglan sozi artygrak bolupdyr:)

Tansçy däl biz - arzuwlary pašmadyk.
07, Noýabr-2013ý (11:23)
+4

*nastoyashiy

Tansçy däl biz - arzuwlary pašmadyk.
07, Noýabr-2013ý (11:20)
Jogapla +6

1 ýalñyş, 1 ýalan, 1 aýdym, 1 adam, 1 hakykat, 1 söz, 1 sms, 1 sekuntda durmuşymyzy üýtgedip biler... Ine, hakykat!

Täze 2017-nji ýyl - Takyk ýyly düşümli, rysgal-bereketli, döwletli ýyllaryň biri bolsun!
07, Noýabr-2013ý (12:46)
+2

Yokardada bar bular :-D

Garashyñ!!!!!
07, Noýabr-2013ý (11:26)
Jogapla +4

Aforizmalar diymeli ekenin. Gowja bolupdyr

subhanallahi ve bihamdiki
07, Noýabr-2013ý (11:28)
Jogapla +4

Gaty gowy sözler. Yurege yakyn hemmesem

Ýekeje günlük ölesim gelýä. Yzymda kimiñ aglap kimin begenýänini görmek üçin

Teswir ýazmak üçin içeri giriň