Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
MaNyLy SöZLeR-18 | Umumy gürrüňdeşlik | Teswirler

MaNyLy SöZLeR-18 (Umumy gürrüňdeşlik)

Ähli yzarlaýjylarym üçin:

MaNyLy SöZLeR-18


Söýgüli bolmak, dost bolmakdyr-dertleshmekdir, birlikde gülmek, birlikde aglamakdyr.. Ýagny söýgüli bolmak bir durmushy iki bolup ýashamakdyr.
***
Aýdym diýdigiñ käwagt - iñ gowy söýgüli, iñ gowy dost, in gowy wagt geçirmek, iñ gowy söýgi. Gysgaça aýdym hemme zat.
***
Söýgi bilen dañylan iki el arasyndaky her gyz bagtlydyr.
***
Bagtsyz oýanmagyñyza sebäp bolan adamlary bagyshlamañ.
***
Iñ gowy gatnashyk-bir wagtda hem söýgüli hem-de dost ýaly bolubilmekdir.
***
Söýgülim jañ etdi. İşim bar goý diýdim. O işimiñ bardygyny, menem söýgülimiñ bardygyny geñ gördüm. Ýalñyş nomer ekenlaý :)))
***
Aglamak isleýän bolsañyz,asla aglamañ. Sebäbi bir ýerlerde siziñ ýekeje gülkiñiz üçin ýaşaýan biri hökmän bardyr...
***
Durmushdaky iñ uly bagt söýülýänimize ynanmakdyr.
***
Käwagt ullakan bir shäheri diñe bir adam üçin halarsyñyz.
***
Iñ gowy dostuñy ýitirmek, durmushyñy ýitirmek ýalydyr.
***
Adamlary birleshdiren duýgular, aýyran bolsa pikirlerdir.
***
Gorkma men ýanyñda diýýän biri bolmaly durmushyñyzda.
***
Gawanmaýan erkekden gowlyk gelmez.
***
Ýeriñe geçip ýatañda ýüregiñ sesinden ýatybilmeýän bolsañ, düshün ýalñyzlygyñdandyr.
***
Söýýäniñi belli et, gizlemek bashgalaryna pursat bermekdir.
***
Şeýle bir birini söýersiñ. Ondan ýadygär diñe ajylar galsa-da, şol ajylaryñam gutarmagyndan gorkarsyñ...
***
Hiç bir wagt düşünmersiñ: Giden söýse gitmegi islärdimi. Ýa-da galan söýse gitmegine rugsat bererdimi...
***
Men: arzuw etmedim hiç, mydama dileg etdim. Ömrüñ ömrüme nesip etsin diýip...
***
Bir ýürek intizar,birem namydar.Ylaýym ikisem deñme-deñ ursyn.Ýigrimi bäşden soñky arzuwym mydam.Gözlerimiñ içinde gözleriñ dursyn...
***
Seni küýsedigimçe,, Hudaýym"diýdim.Şol wagt sen ýitdiñ we men ,,Rebbim" b.n ýeke galdym.İne şonuñ üçin hem seni küýsemegi beter söýdüm...
***
Adamlar señ bilen gürleshmäni goýanlarynda, arkañdan gürlemäne bashlarlar.
***

''MaNyLy SöZLeR-19'' çykanda size habar barar ýaly temalaryma ýazylyp bilersiñiz:

wap-da temalaryma ýazylmak

www-da temalaryma ýazylmak


Ses berilşik ýok.


Halanan (37)
Jemi 34 sany teswir.
Okalan sany: 2593
  • Awtora, bu blog üçin berilen minnetdarlyklar:
  • - Herkim okamaly (1 TM) - pozuldy

Pikirlerde paýlaş

30, Oktýabr-2013ý (10:22)
Jogapla +5

wap-da temalaryma ýazylmak

www-da temalaryma ýazylmak
shuna hic dushenemokda dushundirsenizla

30, Oktýabr-2013ý (10:24)
+6

Indiki acan temalary barada habar geler yaly

30, Oktýabr-2013ý (10:27)
+4

onson men nadip yazylmankam

30, Oktýabr-2013ý (10:23)
Jogapla +5

Hemmesi meñ ýuregimdakiler. Awtor sen nädip meñ yuregimdäkini okap bilýan? ++++

Ýekeje günlük ölesim gelýä. Yzymda kimiñ aglap kimin begenýänini görmek üçin
30, Oktýabr-2013ý (10:25)
Jogapla +3

Yzarlaýjyň bolmadyklar okamaly dälmi? ))

30, Oktýabr-2013ý (10:29)
+5

Yzarlaýjylamyñ meni yzarlaýandyklary üçin ökünmezleri ýaly olara mynasyp bolmaga synanyshýan

soymek hic zat, soyulmek bir zat, soymek hem soyulmek hemme zat.
30, Oktýabr-2013ý (10:28)
Jogapla +6

tüweleme, özüň düzýäňmaý? manylyja

yza ýol ýok
30, Oktýabr-2013ý (10:43)
+5

Men duzup beryan name boldy?:-) Gawja tema.

Любовь начинается идеалом, акончается одеялом!
30, Oktýabr-2013ý (10:46)
+3

başga näme düzüp bilýäň

yza ýol ýok
30, Oktýabr-2013ý (10:37)
Jogapla +5

Men tdeiñ temalarna yazylypdyryn nadip yazyldymkam özumem habarsyz :/
Manyly tema

30, Oktýabr-2013ý (10:46)
Jogapla +5 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

Aglamak isleýän bolsañyz,asla aglamañ. Sebäbi bir ýerlerde siziñ ýekeje gülkiñiz üçin ýaşaýan biri hökmän bardyr...
   Barmyka.....?

30, Oktýabr-2013ý (10:49)
+4

Hemmesi hem dogry aýdylan zatlar bir şu ýokardakt ýazan setirlerime ynanammok, Minnetdar awtor indiki tema sabyrsyzlyk bn garaşýan

30, Oktýabr-2013ý (10:51)
+3

Bardygyna size gúwá geçip bilerin(:

30, Oktýabr-2013ý (10:53)
+2

Badyr hökman badyr :)

soymek hic zat, soyulmek bir zat, soymek hem soyulmek hemme zat.
30, Oktýabr-2013ý (11:51)
+3

Gözleriňden dür, lagyl, merjen akjagyny bilsem-de, Seni asla aglatmaryn! :)

Täze 2017-nji ýyl - Takyk ýyly düşümli, rysgal-bereketli, döwletli ýyllaryň biri bolsun!
30, Oktýabr-2013ý (10:47)
Jogapla +4

Ähli yzarlaýjylarym üçin:
MaNyLy SöZLeR-18

Diymek yzarlamayanlara okamak bolmayada ha???

Garashyñ!!!!!
30, Oktýabr-2013ý (11:03)
+2

Dost ýokardaky teswirimde düshündirdim

soymek hic zat, soyulmek bir zat, soymek hem soyulmek hemme zat.
30, Oktýabr-2013ý (10:55)
Jogapla +3

dursanohow indi yzyrkamaga nadip dushunmelika

30, Oktýabr-2013ý (10:57)
+4

ine dost señ uçin shu ýere bas

soymek hic zat, soyulmek bir zat, soymek hem soyulmek hemme zat.
30, Oktýabr-2013ý (11:03)
Jogapla +3

ey way razmeri kichelaydilay

30, Oktýabr-2013ý (11:04)
Jogapla +4

yene 2 tapgyrdan son MANYLY SOZLERIN yubiley tapgyry bolyar. paylashyanyna minnetdar!

Durmuş - bu at däl, işlik
30, Oktýabr-2013ý (11:27)
+4

Nesip bolsa :)

soymek hic zat, soyulmek bir zat, soymek hem soyulmek hemme zat.
30, Oktýabr-2013ý (11:30)
Jogapla +6

Bir ýürek intizar, birem namydar.
Ylaýym, ikisem deñme-deñ ursun.
Ýigrimi
bäşden soñky arzuwym mydam.
Gözlerimiñ içinde gözleriñ dursun...

Täze 2017-nji ýyl - Takyk ýyly düşümli, rysgal-bereketli, döwletli ýyllaryň biri bolsun!
30, Oktýabr-2013ý (11:31)
Jogapla +3

dosluk barada aydylanlar gowy eken

30, Oktýabr-2013ý (11:32)
Jogapla +3

dosluk barada aydylanlar gowy eken

30, Oktýabr-2013ý (11:40)
Jogapla +3

Goooowja))

choose people who choose you
30, Oktýabr-2013ý (11:42)
Jogapla +3

Gouja we souja

hemme zat oukei
30, Oktýabr-2013ý (11:52)
Jogapla +3

Yuregine junk bolyar, gaty gowy sozler

Owadan dunyade OWADAN yashan!!!
30, Oktýabr-2013ý (14:33)
Jogapla +3

Dostluk chynar agajy yalydyr,miwesi bolmasada kolegesi yetert

Durmushdyr bu,ajysam bar,suyjisem.
30, Oktýabr-2013ý (16:58)
Jogapla +2

'Soygi bn danylan iki el arasyndaky her gyz bagtlydyr' bu soyulyan gyz bagtly diyildigimika?

Самое приятное-это неожиданное смс, когда ты сидишь и даже не думаешь,что тебе напишут.
30, Oktýabr-2013ý (17:02)
Jogapla +2

Sagbol awtor yetirip dur

Самое приятное-это неожиданное смс, когда ты сидишь и даже не думаешь,что тебе напишут.
30, Oktýabr-2013ý (17:16)
Jogapla +2

Men: arzuw etmedim hiç, mydama dileg etdim. Ömrüñ ömrüme nesip etsin diýip...

30, Oktýabr-2013ý (17:17)
Jogapla +2

Adamlar señ bilen gürleshmäni goýanlarynda, arkañdan gürlemäne bashlarlar.

dogry aýdylan sözler

30, Oktýabr-2013ý (21:43)
Jogapla +1

hawa ichinde kabiri has gowyyyyy minnetdar))))))))))


Teswir ýazmak üçin içeri giriň