Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ýurdumyzy tanalyň. | Umumy gürrüňdeşlik | Teswirler

Ýurdumyzy tanalyň. (Umumy gürrüňdeşlik)

Salam ertirçiler! Men şu temany açmagymyň sebabi her agza oz ýaşaýan şäherini yada etrabyny yazyp şol barada gysgaça maglumat berse . Şeýtsek hem has gowy tanyşlyk bolar hemde gözel ýurdumyz barada koprak maglumata eýe bolarys . Özümden başlaýyn. Men Daşoguz welaýatynyň boldumsaz etrabyndan . Boldumsaz etraby daşoguz şäheri bilen köneürgenç şäheri arasynda ýerleşen kiçiräjik şäherçedir. Öňki ady kalininsk eken .etrabyň öňe çykýan tarapy bu yerde çowdurlaryň iň köp yaşayan etrabydyr. Hatda biz dost oglanlar arasynda degişip oňa çowdurystanam diyyas :-D sizlerdenem şeýle maglumatlara garaşýan !


Ses berilşik ýok.


Halanan (22)
Jemi 42 sany teswir.
Okalan sany: 7397

Pikirlerde paýlaş

07, Iýun-2013ý (18:37)
Jogapla +1

Men Gyzylsuwda yashaysn. Kim bilya gyzylsuw nirde yerleshyanini

belki gara eshikli biz yone yolumyz ak
07, Iýun-2013ý (18:48)
+1

Gyzylsuw kaspide bir ada. Hazar turkmenbashy shaherlerinin arasynda

07, Iýun-2013ý (20:36)
0

http://www.ertir.com/index.php#blog.php?view=20523

Garaňkylykdan soň Ýagtylyk.
07, Iýun-2013ý (18:50)
Jogapla +1

Mary welaýat bayramaly etrap.umuman gowja $aher.

Ýaman niýet bilen "ERTIRE" giren,Ýag$y niýet bilen "ERTIRDEN" çyksyn.
07, Iýun-2013ý (18:51)
Jogapla +1

Awtor boldumsazyñ bir wagtky ady Porsy bolupdyr. ) atanyyazowyñ kitabynda okadym
Onsoñam boldumsazda eşekaññyran diyip gyr bolmaly ))

07, Iýun-2013ý (19:20)
Jogapla +2

Dogulyp hem oljek shaherim Ashgabat

08, Iýun-2013ý (10:19)
0

Ay dost bey diyme muna durmush diyerler, kimin hacan nirede name boljagy belli dal, bizem ashgabatdan bashga yerik chykmazmykak diyyadim mundan 1 yyl onem, a edil shuwagt bolsa lebap ilinde gezip yors, hemme yerem gowudyrrrr

Mert, merdiñ ogly!
07, Iýun-2013ý (20:02)
Jogapla +1

Mary Sakarçagede yaşayan,gelseniz pyrlanayyn wara :)

Kynçylyk yok ejizlik ba dünyade.
07, Iýun-2013ý (20:07)

Atamyrat, öñki ady kerki, has öñki (taryhdaky) ady amul bolupdyr. söz bilen düşündirip bolmaz ony dine göz bilen görmek gerek :)

baryşsañ mert bilen baryş, namartlardan bitmez her iş
07, Iýun-2013ý (20:08)
+2

Amul Charjevin onki ady. Kerkin onki ady Zemm bolupdyr.

Vi Veri Veniversum Vivus Vici
07, Iýun-2013ý (20:14)
+1

3-4 gezek gidiba gordum. halky myhmansoyer, zahmetsoyer, sada. Garaz govy garshyladylar

Vi Veri Veniversum Vivus Vici
08, Iýun-2013ý (10:27)
0

Gaty gowy yer adamlary MAHRİBAN!!!

Mert, merdiñ ogly!
07, Iýun-2013ý (20:08)
Jogapla +2

Ashgabat shaheri, 4 mkr

Depe ozun,dag sayar.
07, Iýun-2013ý (20:16)

Lebap wel. Türkmenabat şäheriniñ Amul şäherçesi ( Amul galañ yanynda yaşayan diydigim )

07, Iýun-2013ý (20:20)
Jogapla +1

Bizin ilin almasy bar, nary bar
Herkimin ozune mynasyp yary bar

Men kerkiden

Durmus adalatsyz, muňa owrenişiber.
07, Iýun-2013ý (20:24)
Jogapla +2

DZ-Koneurgenc

Asik-Ýaşuly!!!
07, Iýun-2013ý (20:32)

viritas hawa yalnyş yazypdyryn zem kerkinin taryhdaky ady :)

baryşsañ mert bilen baryş, namartlardan bitmez her iş
07, Iýun-2013ý (21:51)
Jogapla +2

Men ol yerlere gaty belet dos. Yalnysmasam men senem tanayan. :))

Yzarla meni türkmen twitter... @devletvich
07, Iýun-2013ý (22:05)
Jogapla +2

Çowdyrystan diydiñda. Adama yeñdirmeyan adamlar... ;)

Yzarla meni türkmen twitter... @devletvich
07, Iýun-2013ý (22:12)

Lebap welayaty Garabekewul etraby. Seyitnazar Seydin mekany. Ol yeri gury soz bilen wasp edip bolmaz.

Я хочу жениться не хочу учиться
07, Iýun-2013ý (22:19)
Jogapla +1

Mary welayaty Mary etraby... :)

Sen jürlewik çalarsyñ...
08, Iýun-2013ý (15:28)
0

yene bir zyom çykdy :)

Garaz kimiň kimdigi Ahyrsoňy bilinýä. Bilmän geçsek näderdik; Şükür alhamdililla!
07, Iýun-2013ý (22:21)
Jogapla +1

Mary welayat mary etrap kawagt mary shaher

Историю пишут победители
07, Iýun-2013ý (22:25)
Jogapla +1

MARY WELAÝAT, MARY ETRAP, G.Azalow daýhan birleşigi, Babasary geňeşligi, obam hakda aýtsam diňe ýoluny oňaraýmaly, galan zady ýerinde suwam, çölem, baglygam... :)

chelsea ¡
07, Iýun-2013ý (22:28)

Ozimizinkilerden kan ekena

Историю пишут победители
07, Iýun-2013ý (22:57)

Shuchu men KRASNOVEGASSDAN. Gyzyl kaspida bir ADA. Kichirak oba. Bet yer gezelenje baryn

belki gara eshikli biz yone yolumyz ak
08, Iýun-2013ý (02:43)
+2

Baryp gordum dost

07, Iýun-2013ý (23:03)
Jogapla +2

Hemmaňize sag bolsun aytyan . Az köp ýurdumyň şäherdir etraplary barada maglumat edindim .

chowdur
08, Iýun-2013ý (02:32)
Jogapla +1

Menem asg.dan

08, Iýun-2013ý (02:33)
Jogapla +1

Gyzyl suw ada baryp gordum menem,paromly 2 sagada baryan o ada

08, Iýun-2013ý (02:35)
Jogapla +1

Shol adada bir kor yashuly bar eken butin millet yorite sho yashulyn yanyna zyyarata gidyaler.o yashulyn yanyna baryan derdini aydyan olam dinleya omin diyya ,

08, Iýun-2013ý (02:37)
Jogapla +1

Uytgesik ada eken,jaylar agachdan.,yer dine chage,adan gyralarynda suwun icinde birtopar uly,uly atam dowrunden galan gamiler duran eken

08, Iýun-2013ý (02:39)
Jogapla +1

Shol adadaky adamlan kopusi dine balygyn hasabyna yashayalar.balygyn kopusi sho adan yashayjylary tutyar.

08, Iýun-2013ý (02:41)
Jogapla +1

Ishjek suwlaryny,iymitlerini paromda dasayalar
Men gyzyklanyp name ucin bular barden gocenokka diyip soradym,jogap alyp bilmedim
Her kimin oz owrenishen yeri bolyada

08, Iýun-2013ý (02:42)
Jogapla +1

Son shol adada mekdep gurulmaly diyip yordiler.Belki gurulandyram?

08, Iýun-2013ý (06:35)
0

Towshana dogduk depe diylenida. Awa bir kor molla yashuly bar. Yurdumyzyn ahli yerinden yadhulyn at patasyny almaga gelyaler

belki gara eshikli biz yone yolumyz ak
08, Iýun-2013ý (05:54)

dashoguz shaherim mening

SB
08, Iýun-2013ý (10:26)
Jogapla +1

Atamyrat (1999-njy yyldan on Kerki) lebap welayatynyñ gunorta-gundogarynda, Amyderyanyn (onki ady Oks) çep kenarynda yerleşyär, welayatyn Halaç, Amyderyan usti bilen B.Turkmenbaşy ad etrap bilen serhetleşyar, etrabyn caginde Zeyit suw howdany bar (gaty uly) Atamyradyn balygy, palawy, birem adamlary gaty gowy myhmansoyer, birek-birek bilen gaty sylaşykly gatnaşyarlar, kiçiler ozlerinden ululara aga uya(eke, akga) diyip yuzlenyarler. Gat

Mert, merdiñ ogly!
08, Iýun-2013ý (11:04)
Jogapla +1


Dashoguz city

Иногда, чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно сделать шаг назад. Многие двери открываются на себя...

Teswir ýazmak üçin içeri giriň