Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Muhammet pygamberimiziñ ymmatynyñ 12 topary | Dini ynançlar | Teswirler

Muhammet pygamberimiziñ ymmatynyñ 12 topary (Dini ynançlar)

salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar mowzugym soñuna çenli okamagyñyzy haýysh etýan ýaltanman okarsyñyzda.


Muhammet pygamberimiziñ
ymmaty ýagny musulman halky ahyrýetde 12 synf ,gruh(topar) edilip hajyr ediljekdir, direldirjekdir
1)
Gabyrlaryndan turanlarynda
Iki eli, iki aýagy ýok halynda turarlar. Allatagala tarapyndan goýulan bir jarçy aýdar eý halaýyk göriñ bular ol dünyede. Goñshularna, ezýet we yza berenlerdir ölen wagytlarynda hem toba etmän öldiler. Indi hem barjak ýerleri hem dowzahdyr.
2)
Gabyrlaryndan turanlarynda doñuz sypatynda turarlar.
Ýanky jarçy aýdar eý millet eshidiñ bular ol dünýede Namazlarny harladylar ýagny namaz okanda namazyñ faryzlarny we wäjidlerini kämil ýerine ýetirmediler gury egilip galyp wagytmy bosh geçirmesem bolýada diýip okadylar.we toba etmänem öldiler. Indem dowzaha äkidiljekdi.
3)
Gabyrlaryndan turanlarynda garny chishik gaty ulakan, misli dag ýaly bolup garynlarnyñ içi hem ýylanlardan we içýanlardan gyrma gyr doly boljakdyr.
Shol jarçy yene de gygyrar eý adamlar göriñ bular dünýede baýdylar.
Ýöne zekadyny berme diler ýetimleriñ,ýesirleriñ mätäçlerin zekadlarny bermediler ýagny bahyl bolup zalym, haýyn boldular.
Ölende hem toba etmän öldiler indi dowzahda ýanmaly.
4)
Gabyrlaryndan turanlarynda.
Agyzlaryndan ganly iriñli akýan ýagdaýda turarlar
shol jarçy ye ne gygyrar. Eý adamlar serediñ bular ol dünyede söwdä we satyk edenlerinde ýalan sözlediler.aldow bilen etdiler.indi bular dowzahda
azaba grifdar boljaklar.
5)
Gabyrlaryndan turanlarynda. Sheýle porsy halynda bolarlar adamlar onyñ ysadan duryp bilmezler maslygyñ ysam hiçdir. Ol jarçy yene aýadar adamlar göriñ bular. Günä we bozuk ishleri ish bildiler ýöne adamlardan gorkup halka aýtmadylar gizlediler emma Allatagaladan gorkmadylar. Özlerem toba etmän öldiler indi hem jähenemde ýanmalydyrlar we azap çekmelidirler.
6)
Gabyrlaryndan turanlarynda bokurdagy kesik halynda ýagny damagy çalyk gopjak bolup duran halynda turarlar shol jarçy gygyrar eý adamlar göriñ bular ýalan ýere shaýat boldular ýagny pul ûçin at awyraý wezipe üçin bir adamyñ etmedik zadyny etdi diýip ýüzine duryp shaýat boldular. Özlerem toba etmän öldiler indi dowzahda ýanmaly.
7)
Gabyrlaryndan turanlarynda Dilsiz bolup agzyndan ganly we iriñli we bashgada porsy zat akýan halynda turarlar yene shol jarçy gygyrar. Eý adamlar göriñ bular shaýat bolmaly ýerine shaýat bolmadyklar özlerem ýalan sözlediler özlerem toba etmän öldiler indem dowzahda ýanmaly.
8)
Gabyrlaryndan gopanda bash ashak halda turarlar ýagny aýaklary yokarda keleleri ashakda fijireleride hem (uýat ýerlerinden) ganly iriñli akýan halynda akyp durjakdyr shol jarçy aýdar eý millet göriñ ine bular zyna ish edenler. Özlerem toba etmän öldiler. Ini hem jähenemde azapda boljakdyrlar.
9)
Gabyrlaryndan turanlarynda
ýüzleri gara halda gözlerh agyzlary gök ot bilen dykylan halda turarlar. Shol jarçy ýene gygyrar eý adamlar göriñ bular adamlaryñ malyny bahyl el bilen ýetimleriñ malaryny alyp paýlashan olara zulum eden zalymlardyr özlerem toba etmän öldiler.indi bular jähenemiñ teýine iýweriljekdir.
10)
egerde Gabyrlaryndan turanlaryn halarynda pis açan heyweri halynda turarlar yene shol jarçy aýdar ine bular ejelerne we atalarna käýidenler eijir we ezýet berenlerdir ölenlerinde hem toba etmän ölendirler indi hemem jähenem azabyna duçar boljakdyrlar
11)
Gabyrlaryndan turanlarynda iki gözleri kör halda dishlerem ökiziñ shahy ýaly dodaklaram kükiregine salanyp yatan halynda dilerem uzyn cykyp giden garnyna göwegine düshen ýagdaylarynda bir eýhenç betnyshan halynda turarlar ýene jarçy gygyrar. Eý adamlar bular sherap (arak ) içen ishi gaýdanlardyr ölende hem toba etmän ölendirler. Indi jähenem azabyna duçar boljaklardyr.
12)
Gabyrlaryndan turanlarynda ýûzleri 14 gijäñ aýy ýagty bolup turarlar syratdanam ýenil geçerler. Jarçy aýdar bular özlerem toba edip öldiler indem jenne gitjekdirler.
Ses berilşik ýok.


Halanan (21)
Jemi 41 sany teswir.
Okalan sany: 2689

Pikirlerde paýlaş

16, Mart-2012ý (19:02)
Jogapla +3

dostum bu yazgylary nirden alyp yazdyn ? cheshme goyup biljekmi ?

Hala Madrid
16, Mart-2012ý (19:15)
Jogapla +3 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

Dost tema gow eken.

Men Taryh ýazýan ogluma
16, Mart-2012ý (19:15)
Jogapla +2

Dost tema gow eken.

Men Taryh ýazýan ogluma
16, Mart-2012ý (19:40)
Jogapla +7

Ellereine saglyk...link goysana avtor...dinimizi sheydip gorkunc edip gorkezyaler kop yerde hayran galyanay walla,kimin nahili oyanjagyny dine ALLA biler.metjide gatnayady hristiyan dostlam,1 ay gatnadylar..indi gatnanoklar gorkup,molla nerealny zatlary kop wagyz edipdir yokardaky yaly..tak cto gayrat edelin dinimizi beyle ujasny edip gorkezmaylin how

16, Mart-2012ý (20:02)
Jogapla +2

 Bir gun Muhammet pygamberimiz bir yashy otushen namazly, dogaly garry ayala \"sen jennete girip bilmeyan\" diyipdir. Onda ol ayal otyryp aglapdyr. Onda Muhammet pygamberimiz \"yok, sen girersin yone sen edil yash wagtyndaky yaly owadan, gozel bolup girersin\" diyipdir.  

16, Mart-2012ý (20:18)
Jogapla +9

in sonky waka Pygamberimizin (s.a.w) latyfalarynyn(degishmelerinin) biri bolmaly. Umuman, dogry ekeni, yone menin bilyanim sheylerak:

Pygamberimizin yanyna
sahabalaryna sohbet edip otyrkalar,
garryja bir ayal gelyar we sheyle sorag
sorayar:

- Ey, Allahyn Resuly, biz yaly garrylary
hem Biribar Oz Jennetine alarmy!?

Shonda Pygamberimiz garrylaryn
Jennete alynmajagyny latyfa bilen
aydanda, shol garry ene dushunman,
aglap yzyna yorap ugrayar, shonda
Pygamberimiz derrew bir sahabasyna
onun yzyndan yetip sheyle diymegini
aydyar:

- Ey, garry ene, Biribar sizi garry
halynyz bilen dal-de, ozunizi in sagdyn
duyyan 33 yashynyzda Oz Jennetine
alar!

Hawa, yagdayi owrenen garry ene
sheyle bir begenyar, soz bilen
dushundirerden, elbetde, ejiz galynyan
yagday emele gelyar.

Barça iş Allaha aýandyr.
16, Mart-2012ý (20:24)
Jogapla +4

Onda Pygamberimiziň ymmatynyň 12\'den 1 bölegi halas bolýar galany jehennemlikmi? Şeýle diýjek bolýaňmy awtor?

pişikmi ýa Arzygül haýsy etdi günäni?
16, Mart-2012ý (20:29)
Jogapla +2
Ata:
in sonky waka Pygamberimizin (s.a.w) latyfalarynyn(degishmelerinin) biri bolmaly. Umuman, dogry ekeni, yone menin bilyanim sheylerak:

Pygamberimizin yanyna
sahabalaryna sohbet edip otyrkalar,
garryja bir ayal gelyar we sheyle sorag
sorayar:


  • Ey, Allahyn Resuly, biz yaly garrylary
    hem Biribar Oz Jennetine alarmy!?Shonda Pygamberimiz garrylaryn
Jennete alynmajagyny latyfa bilen
aydanda, shol garry ene dushunman,
aglap yzyna yorap ugrayar, shonda
Pygamberimiz derrew bir sahabasyna
onun yzyndan yetip sheyle diymegini
aydyar:


  • Ey, garry ene, Biribar sizi garry
    halynyz bilen dal-de, ozunizi in sagdyn
    duyyan 33 yashynyzda Oz Jennetine
    alar!Hawa, yagdayi owrenen garry ene
sheyle bir begenyar, soz bilen
dushundirerden, elbetde, ejiz galynyan
yagday emele gelyar. dogry men calarak okamsan yadyma dushyan yerlerini yazaydym 


16, Mart-2012ý (20:30)
Jogapla +11

Eý Allam. O dunýede bize näme garaşýany bir saňa aýan. Imandan aýyrmaweri bizi!

Поживем - увидим, доживем - узнаем.... выживу - учту.
16, Mart-2012ý (20:42)
Jogapla +6

Hadyslar cemeni diyip Pygambermizin saw dushu bolmaly, sholam Ahyryet hakynda

Сердце бьётся, повторяя Ля Илляха Ил-Алла!!!
16, Mart-2012ý (20:44)
Jogapla +6

aslynda, taze mowzuk halynda paylashayyn diyipdim bu latyfalary, yone \'dile geldi, bile geldi\' edip, shu yerde paylashayayyn oz bilyanjelerimi.

Elbetde, gunaler ucin azaby yatlatjak ayatdyr hadyslaryn bar bolshy yaly, sogaplar ucin Jennetin barlygyny beyan edyan ayatdyr hadyslaram bar we has kopdur hem.

Yokardaky kopleri gorkuzyp biler, yone hakykatlar paylashylmalymyka diyyan.

Jahennemin hem 7 gatlagy bar. Sholaryn biri hawiye barada Kariah suresinde mant taydan sheyle diyilyar:

- eger-de kimin sogap terezisi guna terezisinden yenil gelse, onda onun barjak yeri hawiye(h) bolar. Onun nameligini sen bilyarmin? Jahennemde tutashdyrylyp goylan otdan bir sutundir(otagdyr)


Bu dunya pany we synaglar hem-de sebapler alemi, ahyret bolsa baky we sylaglar hem-de jezalar alemi.

Jenneti eden hayyr-sahawatlaryn, doga-dileglerin arkaly gazanmak ansat dal. Dunyadaki adalatsyzlyklar, zulumlar, ganhorlar, ogrular we sh.m ucin hem jahennem gereksiz dal.

Barça iş Allaha aýandyr.
16, Mart-2012ý (20:45)
Jogapla +7

Sagadat(Bagt) Asrynda
Pygamberimizin Oz sahabalaryna eden
latyfalaryny(degishme bolsa-da cyn
zatlar, hic yalan gatyshyksyz)
yazmakcy, ensalla, oyun edip oz tanysh
dost-yarlarymyz bilen hem
degishemizde, ynha, sheyle degishme
bilen degishsek, onda, degishen
wagtymyz hem sogap gazanarys,
ensalla, hem mana, hem-de
hemmamize peydaly bolar diyen umyt
we dileg bilen!
1- Oyunde yashayan we Pygambere
hyzmat etmani bagt sayyan Hz.Enes
b.Malige Pygamberimiz gowy gorup:
- Ey, iki gulaklym - diyer ekeni, elbetde,
bu Enesb.Maligin sheyle begendirer we
shol at bilen yuzlenilmegini islar eken;
2- Pygamberimiz Hz. Aly b.Talyba
kamahal yuzlenen wagty:
- Ey, turap (topragym, obadashym,
yakynym) - diyer eken, shonda bu soz
hem Hz.Alyny sheyle begendirer we
shol at bilen yuzlenilmegini islar eken;
3- Pygamberimizin yanyna
sahabalaryna sohbet edip otyrkalar,
garryja bir ayal gelyar we sheyle sorag
sorayar:
- Ey, Allanyn Resuly, biz yaly garrylary
hem Biribar Oz Jennetine alarmy!? -
shonda Pygamberimiz garrylaryn
Jennete alynmajagyny latyfa bilen
aydanda, shol garry ene dushunman,
aglap yzyna yorap ugrayar, shonda
Pygamberimiz derrew bir sahabasyna
onun yzyndan yetip sheyle diymegini
aydyar:\
- Ey, garry ene, Biribar sizi garry
halynyz bilen dal-de, ozunizi in sagdyn
duyyan 33 yashynyzda Oz Jennetine
alar!
Hawa, yagdayi owrenen garry ene
sheyle bir begenyar, soz bilen
dushundirerden, elbetde, ejiz galynyan
yagday emele gelyar.
4- Bazarda Oz tanysh sahabalaryndan
birinin duyesini satyshmaga komek
etmek ucin onun yanyna baryar we
satyn almak isleyanlere:
- Gelin, oran onat koshek satyarys -
manysynda yuzlenyar, shonda duyanin
eyesi sahaba:
-Ey, Allanyn Resuly, bu koshek dal,
duye, ahyryn - diyar, Pygamberimiz
bolsa:
- On bul hem koshek bolmadymy name,
hemejesi ucin entak hem koshek -
diyen manyda ona latyfa eden eken,
olam oran begenipdir!
Ynha, hazirlikce menin bilyanlerim
shular, sizem bilyan bolsanyz,
yazmagynyzy hayish edyarin!
Sag bolun!

Barça iş Allaha aýandyr.
16, Mart-2012ý (20:47)
Jogapla +7

ölenlerinde toba etmani ölüpdirler yerine, ölmankalar toba etmandirler diysen gowy bolmazmydy? ya da ikisem şol bir many bolyamy? O.o kellam bulaşdy!

Mematich-yn aydyshy yaly, dine yaman zatlary yazmak biraz sowatyar dinden, asyl Alla tagalanyn in bagyşlayyjydygyny yazmaly, bir enanin çagasyny gowy görşi Alla tagalanyn gulyny gowy görşinin yanynda HİÇ!

Tema gowy!

OCB ♥
16, Mart-2012ý (20:47)
Jogapla +4

Men ýokardaky ýazgy bilen ylalaşamok. Belki ähli adamlaryň içinde 12\'den biri halas bolýan bolmagy mümkin, ýöne Muhammet (saw)\'yň ymmatynyň 12\'de biri diýse bu eýýäm umytsyzlyga düşürýär...

pişikmi ýa Arzygül haýsy etdi günäni?
16, Mart-2012ý (21:02)
Jogapla +4

Pygamberimiz(saw) yene bir hadysynda ahyrzamana golay musulmanchylyk 72 topara boluner olardan dine 1-jesi dogry bolar diyip hem aytya

Sheyle dowur geldi ey ynsan ogly, Adam adamlygyn chaginden chykdy
16, Mart-2012ý (21:03)
Jogapla +2

Pygamberimiz(saw) yene bir hadysynda ahyrzamana golay musulmanchylyk 72 topara boluner olardan dine 1-jesi dogry bolar diyip hem aytya

Sheyle dowur geldi ey ynsan ogly, Adam adamlygyn chaginden chykdy
16, Mart-2012ý (21:07)
Jogapla +4

Allajan bizi O dunyade syrat koprusinden arkayyn gechjeklerin arasyna goysun. Bizi dogry yolundan ayyrmasyn. Ayaklarymyzy taydyrmasyn. Ayaklarymyza basmaga yer nesip etsin. Bizem dowzaha gitmegin gorkysy jennede gitmegin umydy bilen bu dunyada yashalyn. 

Sheyle dowur geldi ey ynsan ogly, Adam adamlygyn chaginden chykdy
16, Mart-2012ý (21:15)
Jogapla +3
Ata:
Sagadat(Bagt) Asrynda
Pygamberimizin Oz sahabalaryna eden
latyfalaryny(degishme bolsa-da cyn
zatlar, hic yalan gatyshyksyz)
yazmakcy, ensalla, oyun edip oz tanysh
dost-yarlarymyz bilen hem
degishemizde, ynha, sheyle degishme
bilen degishsek, onda, degishen
wagtymyz hem sogap gazanarys,
ensalla, hem mana, hem-de
hemmamize peydaly bolar diyen umyt
we dileg bilen!
1- Oyunde yashayan we Pygambere
hyzmat etmani bagt sayyan Hz.Enes
b.Malige Pygamberimiz gowy gorup:
- Ey, iki gulaklym - diyer ekeni, elbetde,
bu Enesb.Maligin sheyle begendirer we
shol at bilen yuzlenilmegini islar eken;
2- Pygamberimiz Hz. Aly b.Talyba
kamahal yuzlenen wagty:
- Ey, turap (topragym, obadashym,
yakynym) - diyer eken, shonda bu soz
hem Hz.Alyny sheyle begendirer we
shol at bilen yuzlenilmegini islar eken;
3- Pygamberimizin yanyna
sahabalaryna sohbet edip otyrkalar,
garryja bir ayal gelyar we sheyle sorag
sorayar:
- Ey, Allanyn Resuly, biz yaly garrylary
hem Biribar Oz Jennetine alarmy!? -
shonda Pygamberimiz garrylaryn
Jennete alynmajagyny latyfa bilen
aydanda, shol garry ene dushunman,
aglap yzyna yorap ugrayar, shonda
Pygamberimiz derrew bir sahabasyna
onun yzyndan yetip sheyle diymegini
aydyar:\\
- Ey, garry ene, Biribar sizi garry
halynyz bilen dal-de, ozunizi in sagdyn
duyyan 33 yashynyzda Oz Jennetine
alar!
Hawa, yagdayi owrenen garry ene
sheyle bir begenyar, soz bilen
dushundirerden, elbetde, ejiz galynyan
yagday emele gelyar.
4- Bazarda Oz tanysh sahabalaryndan
birinin duyesini satyshmaga komek
etmek ucin onun yanyna baryar we
satyn almak isleyanlere:
- Gelin, oran onat koshek satyarys -
manysynda yuzlenyar, shonda duyanin
eyesi sahaba:
-Ey, Allanyn Resuly, bu koshek dal,
duye, ahyryn - diyar, Pygamberimiz
bolsa:
- On bul hem koshek bolmadymy name,
hemejesi ucin entak hem koshek -
diyen manyda ona latyfa eden eken,
olam oran begenipdir!
Ynha, hazirlikce menin bilyanlerim
shular, sizem bilyan bolsanyz,
yazmagynyzy hayish edyarin!
Sag bolGaty gowy yazypsyn tuweleme her kim okap ozune dushunenjesini alyp galyar. 
16, Mart-2012ý (21:16)
Jogapla +5

meñ bilen ylalashmaýanlara bildirish dostlar arasynda Etrar ýa owa ýa shäher metjitlerne aýlanyp göri
ñ di
ni ugryna girsen her bir ädimi gyshyk basañam günädir bu zatlaryñ äihlisi boljak zatdyr. Ozalky döwri göz öñize getiriñ gyzyñ-enesine sylagy. Ýa da oglynyñ atasyna sylagy. Boljak zatlar bolmanka ýazylyp goýyalan zatlar. We shumat 100% 90 % sheýtan myka diýan 10% allanyñ sadyk gulary. Meñ bilen ylashmaýanlara dini kitaplary köpiräk okamagy maslahat berýän. Galanam öziñize bagly ahyrýetde herkim özine jogap berýa. Ahyrýetde oglyl gelmez atasynyñ ýanyna.

16, Mart-2012ý (21:21)
Jogapla +9

Nico, doga-dileglerine Amin!

Hawa, ygtybarly hadysyn birinde ymmatynyn shol 72 bolegi barada aydyar we halas boljagyn hem yekejesinin, yagny, Ehli sunnet we jemagat boljagyny, yagny, Kuran ayatlaryna we oz (saw) sunnetine eyerijilerin boljagyny habar beryar.

Robfan, umytdan dushmeli dal, elbetde. Ayatyn birinde sheyle diyyar Allah tagala:

(Resulym, sen olara) sheyle diy: Ey, oz
nebislerini (guna
baryny gazanyp) isrip eden bendelerim!
Allahyñ Rehmetinden umudyñyzy kesmäñ!
Ol Allah ki, (siziñ eden) hemme
gunäleriñizi (yene-de siziñ yhlas bilen
toba etmegiñiz sebäpli) bagyshlar! Ol,
hakykatdan hem, orän Gafur (hemme
gunäleri bagyshlayan) we Rahym (orän
merhemetli)dyr.

Barça iş Allaha aýandyr.
16, Mart-2012ý (21:25)
Jogapla +2
marshyl:
meñ bilen ylalashmaýanlara bildirish dostlar arasynda Etrar ýa owa ýa shäher metjitlerne aýlanyp göri
ñ di
ni ugryna girsen her bir ädimi gyshyk basañam günädir bu zatlaryñ äihlisi boljak zatdyr. Ozalky döwri göz öñize getiriñ gyzyñ-enesine sylagy. Ýa da oglynyñ atasyna sylagy. Boljak zatlar bolmanka ýazylyp goýyalan zatlar. We shumat 100% 90 % sheýtan myka diýan 10% allanyñ sadyk gulary. Meñ bilen ylashmaýanlara dini kitaplary köpiräk okamagy maslahat berýän. Galanam öziñize bagly ahyrýetde herkim özine jogap berýa. Ahyrýetde oglyl gelmez atasynyñ ýanyna.

 hawa men pikirimche her kim eden ishinden gorkup yazyamyka diyyan sebabi her kim shol zadyn gunadigini bilsede etyar( mysal uchin Keyp chekmek, sogmek)  ahyrynda okunyar Men bir guycli molladan eshidipdim eger eden gunalerine yureginden toba edip yalbarsan shol gunani gecyaler.

16, Mart-2012ý (21:27)
Jogapla +5

ýokarda ýazanlamyñ 11 topary toba etmän ölipdirler diýdim. Toba etmeli dost.

16, Mart-2012ý (21:30)
Jogapla +3

Allajan bize 12-nji topardan bolmak nesip eyle.
Awtor Tañry yalkasyn.Sheyle temalara sizden yene-de garashyas.

Aciz insan $ikayet eder,Asil insan idare eder,Basit insan iftira eder,Sabirli insan Azim eder,$ukursuz insan Beddua eder.
16, Mart-2012ý (21:34)
Jogapla +3

Ata:
Nico, doga-dileglerine Amin!

Hawa, ygtybarly hadysyn birinde ymmatynyn shol 72 bolegi barada aydyar we halas boljagyn hem yekejesinin, yagny, Ehli sunnet we jemagat boljagyny, yagny, Kuran ayatlaryna we oz (saw) sunnetine eyerijilerin boljagyny habar beryar.

Robfan, umytdan dushmeli dal, elbetde. Ayatyn birinde sheyle diyyar Allah tagala:

(Resulym, sen olara) sheyle diy: Ey, oz
nebislerini (guna
baryny gazanyp) isrip eden bendelerim!
Allahyñ Rehmetinden umudyñyzy kesmäñ!
Ol Allah ki, (siziñ eden) hemme
gunäleriñizi (yene-de siziñ yhlas bilen
toba etmegiñiz sebäpli) bagyshlar! Ol,
hakykatdan hem, orän Gafur (hemme
gunäleri bagyshlayan) we Rahym (orän
merhemetli)dyr.

Howwa Ata aga ,ýalňyşmasam siziň getiren aýatyňyzy Pygambermiz (s.a.w.)  hz.Wahşy (r.a) üçin dine girmegi we toba edip bagyşlanmagy üçin ugradýarmyka diýýän.
Ýene hem Sopy Allaýarda =Owalky halyny kylma nazara, Any Taňrym Aziz etse ne çäre= diýýän ýeri bar. Ýagny bir adam eden günälerinden çyn toba edip dogry ýola düşen bolsa geçmişdäki halyna seretme, ýagny Allahu teala ony bagyşlap Aziz etdi diýýär.  Allahym Bizleri we Sizleri hem AZIZ eýlesin, Ämin!

AZ IÝ, AZ ÝAT ÝENE AZ GÜRLE, KÖP SÖZ SENI...
16, Mart-2012ý (21:37)
Jogapla +3

Hz Omar yekeje adam dowzaha gider diyseler menmyka diyip gorkardym yone birje adam jennede gider diyseler men bolup bilerin diyip umyt ederdim diyya

Sheyle dowur geldi ey ynsan ogly, Adam adamlygyn chaginden chykdy
16, Mart-2012ý (21:38)
Jogapla +5

Awtora haýyş!!!  Pygambermiziň (s.a.w.) mübärek ady ýazylanda ýa-da aýdylanda onuň adynyň yzyna  SALAWAT (s.a.w.) ýazsaň, getirseň bir wäjip ýa-da sünnet sogabyny alarsyň inşaAllah.

AZ IÝ, AZ ÝAT ÝENE AZ GÜRLE, KÖP SÖZ SENI...
16, Mart-2012ý (21:41)
Jogapla +4
Nico:
Hz Omar yekeje adam dowzaha gider diyseler menmyka diyip gorkardym yone birje adam jennede gider diyseler men bolup bilerin diyip umyt ederdim diyya

Hz Omary (ra) yatladyk taze mowzuk bilen bir hekayajyk aydayyn

Sheyle dowur geldi ey ynsan ogly, Adam adamlygyn chaginden chykdy
16, Mart-2012ý (21:47)
Jogapla +2

Yazan zatlarynyza ilki bilena bir cesme goysanyz gowy bolardy,sonam bu temany okan adam duybden gorkup daslasmasa bolyala.Men kan beyle acyk acyk aydylmasyna garsyrak.

aljak.com(mango,pierr cardin,casio..)
16, Mart-2012ý (21:55)
Jogapla +3

Yashajyk ashyk, fakiir       ullakan uzyn ýazylan pikirleri sitatalamaň. Tema uzalyp agyr işlär. Hemde içimizde köp adam wapdan girýär, olara 2-3 sahypa bolup çykar. Ýazan teswiriňizi awtora duşundirmek uçin sitatalamak zerur bolmasa gerek. Meselem:

 - Ata aga, paýlaşan latyfalaryňyz hemde aýatlaryňyz uçin minnetdarlyk bildirýän. Ýene bilseňiz paýlaşyň!

 

Поживем - увидим, доживем - узнаем.... выживу - учту.
16, Mart-2012ý (22:02)
Jogapla +2
inci:
Yazan zatlarynyza ilki bilena bir cesme goysanyz gowy bolardy,sonam bu temany okan adam duybden gorkup daslasmasa bolyala.Men kan beyle acyk acyk aydylmasyna garsyrak.

 erbet zat aydylanoga her kim bilyanje hekayalaryny gurrunlerini aytya okan kitaplaryndan 


Teswir ýazmak üçin içeri giriň