Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Goşgy okamagy söyyanler üçin... | Söýgi | Teswirler

Goşgy okamagy söyyanler üçin... (Söýgi)

Salam teswirdeşler!!! Bugun yadymda galan goşgulary size hödürleyan.YENE-DE SÖYGİ :)***

Bir gowşak goşgy deý unudylan söýgim,

Bu gün meni mugallymym deý okatdy,

Ak kagyza düşen bir damja gözýaş

Biziň söýgimize goýlan nokatdy...

***

Eger-de aldansaň ilki söýgiden,

Galar ýüregiňde ömürlik ýara,

Bar zada ujypsyz, höwessiz bakyp,

Bolarsyň dünýäde bir bagty gara...

***

Agajyň uzyny derekdir derek,

Adamyň aýnasy ýürekdir ýürek,

Beren wadalaryň soňy bolmasa,

Ýürekdäki dörän söýgi biderek.

***

Ýollar weýran bolýarmyşyn siline,

Şemal zeper ýeti-r bagyň gülüne,

Dilden çykan oýlanşyksyz ýeke söz,

Böwet bolup biler söýgiň öňüne.

***

Gyzyl gül ekseň daşyna seret,

Onuň ter ýapragy zaýalanmasyn,

Ýaryň söýýänligine bol ilki belet,

Soňra ýaş ýüregiň paralanmasyn.

***

Daglaryň başynda gara galmasyn,

Tüpeň atylanda däri galmasyn,

Iki ýyllap gulluga giden ýigidiň,

Yzynda oň ýary aglap galmasyn.

***

Geçene seretme, geljege seret,

Başarsaň durmuşda täzelik döret,

Söýseňem saýlap söý päk ýüregiňden,

Ýöne bir ýigide hökmüňi ýöret!

***

Kim diýer ýaz güli owadan bolar,

Kim diýer güýz güli owadan bolar,

Soradym ýürekden dillendi ýürek,

Her kimiň öz güli owadan bolar.***

Söýüşýärkäň küýseseň başga birini,

Ol eýýam wadada wepasyzlykdyr,

Ýene-de söz berseň başga birine,

Bu dünýäde arsyz-namyssyzlykdyr.

***

Söýendim men gapydaky direge,

Gyzyl sagat gelişermi bilege,

Günbatardan öwsüp duran şemalyň

Haýry ýokdur ýanyp duran ýürege.

***

Eger iki ýigit söýse bir gyzy,

Ikisi hem oňa söýýärin diýse,

Onda ol söýgi gyzyň özüne bagly,

Bir ýigit gider ýüregi dagly.

***

Bahar ýeli ýaly ýeňles ýigitleň,

Duýgusyndan juwan ýüregiňi aýa,

Olar gözleriňe göni baksa-da,

Käte ýüregiňe bakýandyr gyýa.

***

Oka gözlerimden ýürek sözlerim,

Bagş edýän saňa bahar ýazlarym,

"Söýýän" sözüm gaýtalamak hökmanmy

Sözläp durka meniň gara gözlerim.

***

Men seniň ýanyňa ýetmeli bolsam,

Saýlardym ýollardan iň ýakyn ýoly,

Eger seniň bilen gitmeli bolsam,

Saýlardym daş ýoly gutarmaz ýaly.

***

Gyş gar ýagmasa, ýaz günäkärmi?

Aýdymçy joşmasa, söz günäkärmi?

Ýigit söýgüsine bolsa biwepa,

Hany aýdyň dostlar, gyz günäkärmi?

***

Ýagşylary söýmän bilmeýär gyzlar,

Olarda günä ýok söýgüden özge,

Düýn söýen gyz , bu gün seni ýigrense,

Onuň sebäbini özüňden gözle.

***

Söýmezlige hiç galmady bahana,

Sen dünýämi öwrüp barýaň bahara,

Öň bu halda däldim indi janserek,

Çekinýän diýmäge, ýöne…SEN GEREK.

***

Göwnüňe degen bolsam käte-käteler,

Äsgermedik bolsam ýürekden däldi,

Men sebäpli başyň egilen bolsa, JANYM

Haýyş edýän bagyşla meni.

***

Daşdan görseñ owadandyr käbiri¸

Bolmajak bol owadanlañ ýesiri¸

Daşdan görseñ owadandyr ýylan hem¸

Elıne düşäýseñ¸ goýbermez diri.

***

Synan göwne seýik bolup bilmeseñ¸

Göwnümi gözlemden duýup bılmeseñ¸

Derdimiñ dogasy bolup bılmeseñ¸

Janym söýme¸ öz ugruma goý meni!

***

Sag bol janym¸ öz günüme goý meni

Täsin bakyşlaryñ duýup bilemok¸

Seni juda beter söýerdim weli…

Düşün dünýäm¸ indi söýüp bilemok.

***

Gaýrat et¸ ýalbarma¸ ýadadym indi¸

Saña bagly hiç duýgym ýok¸ ynansañ¸

Seniñ özüñ düşünäýmeli ahyry¸

Täsin bakyp¸ gussa bilen dymamsoñ.

***

O:t ýaly oglanlar öñüñden çykar¸

Gözleri ataşdyr¸ sözleri şeker¸

Üç gezek bükülip dyzyna çöker¸

Buýsanç bilen üstlerinden gülüp geç.


Ses berilşik ýok.


Halanan (14)
Jemi 38 sany teswir.
Okalan sany: 11812

Pikirlerde paýlaş

25, Ýanwar-2011ý (14:26)
Jogapla +3 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

Sagja bol! Indi yokmy?

Наверное, смысл жизни состоит в том, чтобы придумать себе красивую причину жить
25, Ýanwar-2011ý (14:28)
Jogapla +1

Cwetochek:
Sagja bol! Indi yokmy?

yok :D

h.m119
25, Ýanwar-2011ý (14:28)
Jogapla +1

gaty görme janin uzak eken okamadym :)

h.m119
25, Ýanwar-2011ý (14:32)
Jogapla +2

minetdar bizin bn paylasanyn un yaman gowy gosgy eken hakyky soygun gosgysy eken

25, Ýanwar-2011ý (14:33)
Jogapla +2

gochurip alsam bolarmy jorik?

Geňdir Dünýe, Giňdir Dünýe!
25, Ýanwar-2011ý (14:34)
Jogapla +3
m.a.c.h.o:
gaty görme janin uzak eken okamadym :)

goşgy okamagy söyyanler ucın diydim da şong uçin :D

Maña bakýan gara gözler bigamdyr, Meni görýänligiñiz nämä degmeýär?!)) Biziň çakymyzdan ýyllar ýyndamdyr, Soň bu günler gel diýsegem gelmeýär.
25, Ýanwar-2011ý (14:34)

Manyly goshgylar!

25, Ýanwar-2011ý (14:35)
Jogapla +4
Feya:
gochurip alsam bolarmy jorik?

elbetde jorik ))

Maña bakýan gara gözler bigamdyr, Meni görýänligiñiz nämä degmeýär?!)) Biziň çakymyzdan ýyllar ýyndamdyr, Soň bu günler gel diýsegem gelmeýär.
25, Ýanwar-2011ý (14:41)
Jogapla +1

yene bola goy onda :)

Geňdir Dünýe, Giňdir Dünýe!
25, Ýanwar-2011ý (14:45)

sag bol dosti

Uly işleri etmäge çalyşýan kiçi adamy ýazgarmaň.
25, Ýanwar-2011ý (14:50)
Jogapla +1

Gowy ekenler.

Shine bright like a diamond
25, Ýanwar-2011ý (14:52)
Jogapla +3
Söýseňem saýlap söý päk ýüregiňden,
Ýöne bir ýigide hökmüňi ýöret!


Işdälerem ýogaý :D

Janin gowja joşupsyň :)

«Ajaýyp adamlar köpelse, durmuş ajaýyplaşar»
25, Ýanwar-2011ý (14:58)
Jogapla +3
Ot ýaly oglanlar öñüñden çykar¸Gözleri ataşdyr¸ sözleri şeker¸Üç gezek bükülip dyzyna çöker¸Buýsanç bilen üstlerinden gülüp geç.

:)

Наверное, смысл жизни состоит в том, чтобы придумать себе красивую причину жить
25, Ýanwar-2011ý (14:58)
Jogapla +2

Sen maňa samsyk diý, däli mežnun diý,
Isleseň diýiber diwana tentek.
Ýöne çep gursagym gürsüldäp dursa,
Men seni söýerin, söýerin entek.

«Ajaýyp adamlar köpelse, durmuş ajaýyplaşar»
25, Ýanwar-2011ý (15:00)
Jogapla +2
Goooool:
Sen maňa samsyk diý, däli mežnun diý,

Isleseň diýiber diwana tentek.

Ýöne çep gursagym gürsüldäp dursa,

Men seni söýerin, söýerin entek.

bilyanle :D

Maña bakýan gara gözler bigamdyr, Meni görýänligiñiz nämä degmeýär?!)) Biziň çakymyzdan ýyllar ýyndamdyr, Soň bu günler gel diýsegem gelmeýär.
25, Ýanwar-2011ý (15:01)
Jogapla +1
Cwetochek:
Ot ýaly oglanlar öñüñden çykar¸Gözleri ataşdyr¸ sözleri şeker¸Üç gezek bükülip dyzyna çöker¸Buýsanç bilen üstlerinden gülüp geç.
:)Samsyk sözler eken.

25, Ýanwar-2011ý (15:01)
Jogapla +1

gowja goshgy! şahyry kimka?

Allahyň dergähindäki ýeriňi bilmek isleseň, Allahyň seniň durmuşyňdaky ýerine seret!
25, Ýanwar-2011ý (15:06)
Jogapla +2
yhlas:
gowja goshgy! şahyry kimka?

wahh menem bilesim gelya yone bir yerlerdena okapdym. biz yalyjak yashlaryn duzen goşgulary öydyan

Maña bakýan gara gözler bigamdyr, Meni görýänligiñiz nämä degmeýär?!)) Biziň çakymyzdan ýyllar ýyndamdyr, Soň bu günler gel diýsegem gelmeýär.
25, Ýanwar-2011ý (15:06)
Jogapla +3
Heromant:
Cwetochek:
Ot ýaly oglanlar öñüñden çykar¸Gözleri ataşdyr¸ sözleri şeker¸Üç gezek bükülip dyzyna çöker¸Buýsanç bilen üstlerinden gülüp geç.
:)
Samsyk sözler eken.

shon uchinem guldumda:-)

Наверное, смысл жизни состоит в том, чтобы придумать себе красивую причину жить
25, Ýanwar-2011ý (15:18)
Jogapla +2
Heromant:
Cwetochek:
Ot ýaly oglanlar öñüñden çykar¸Gözleri ataşdyr¸ sözleri şeker¸Üç gezek bükülip dyzyna çöker¸Buýsanç bilen üstlerinden gülüp geç.
:)
Samsyk sözler eken.

düşünyan düşünyan ))

Maña bakýan gara gözler bigamdyr, Meni görýänligiñiz nämä degmeýär?!)) Biziň çakymyzdan ýyllar ýyndamdyr, Soň bu günler gel diýsegem gelmeýär.
25, Ýanwar-2011ý (15:51)
Jogapla +1

tuweleme

ﷲ ☝ I'am MUSLIM ﷲ ☝
25, Ýanwar-2011ý (15:56)
Jogapla +1
Cwetochek:
Sagja bol! Indi yokmy?


zatdan doyjak dal senem

Eý, meniň daş-keşbimi (gözlerimi, gulaklarymy, ellerimi, aýaklarymy we beýleki synalarymy ýerbe-ýer we) gözel ýaradan, Allahym,meniň ahlagymy-da (iç-keşbimi, häsiýetlerimi, saňa bolan...
25, Ýanwar-2011ý (16:53)
Jogapla +1

Bizin yaly goshgy okayanlar uchin yazypsyn,minnetdar! Gyz klasdashlarymyn anketalary yadyma dushup gitdi bu goshgulary okap,ah gyzlar-gyzlar!

yashlyk bizin omrumize myhmandyr!
25, Ýanwar-2011ý (19:16)
25, Ýanwar-2011ý (22:44)

диллерин дур сачйар, гойа сойлен или сойен ялы
гын горман языпсын, гойа йурежигин параланан ялы
дилег этйан айырмасын, шулар ялы гызлан ары
берселерде аграмына, аз болярда серпай сары

говыжа гошгы жанин сен яздынмы

горуп билсем шейле жанин
сойуп билжек сени жаним
егер разы болмасан
ойе гайдып билжек жанин

26, Ýanwar-2011ý (00:00)

janin sen mayami? men cicek tanadynmy?

onlar ufukta kayboldular coktan...
26, Ýanwar-2011ý (00:30)


BBBBEEEEETTTmı 

O_o o_O
26, Ýanwar-2011ý (00:36)

yene soygi...

Söz sözleýip söz aslyna ýetmese, ondan ki bir otlap ýören mal ýagşy...
26, Ýanwar-2011ý (06:55)
Jogapla +1


yureğin kavrulup yandığı zaman
aklına sevdalar düştüğü zaman
yarana ben melhem olduğum zaman
aklına gelince beni yadeyle
 
akşam güneşin battığı zaman
içine korkular aldığı zaman
saatler muslatı çaldığı zaman
aklına gelince beni yadeyle
 
pencereden göklere baktığın zaman
durnalarla bir selam saldıgın zaman
sarılık olupta yattığın zaman
aklına gelince beni yadeyle
 
saçına akların düştüğüzaman
dizlerin tutmayıp çöktüğün zaman
azrail kapını çaldıgı zaman
aklına gelince beni yadeyle
 
 
 
 
janin selam       belki senin kadar kaideli yazamadım  ama    bu  sözleri  yazdığım insanın  benim  dünyamda   bambaşka bir yeri var    
 
duydumki  hasta olmuş  çok üzüldüm  rabbim  acil şifalar versin   o   sağ olsun  aramasın  sormasın sağ olduğunu bileyim  bana  teselli olur   
 
hürmetlerimle   salıcakla kalın
 
 

hatasyz kul bolmaz hamnan söymeni demansyz dert bolmaz dermana sal meni
26, Ýanwar-2011ý (07:01)

''Tasin bakyp  gussa  bilen   dymansong''

''Ýa$amaga höwes ýok, ölmäge-de bahana"

Teswir ýazmak üçin içeri giriň