Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Pikirler

Iller näme diýýär?


#kakyş


Täzeje
karizma
27, Iýun-2013ý (17:29)
@Kieler we @Kakysh , önki niklarnyzy sorasam dogry jogap berersinzmay
karizma: Ya men tazeje dyp kellami agyrdarsnzmy :D
Achille: kakysh diyip aytdyma how
Below.: kakysh,dogry jogap bermedi
karizma: Tazejemi indi senem?:)
Achille: onda yadyma düşenok :D
karizma: Hay :D
Achille: sen onki nickin name
karizma: GameSTARts
Kieler: Men on aktiw nigim yokdy
Kieler: Bir nigim bady onam kan ulanmandym
karizma: ha ok

Öwreniji
хакерчик
26, Iýun-2013ý (16:18)
Kakys akylly dal gyzlan yanyna barma olara gorkez owadan barmak
Achille: name diyjegimi bilmedimay, bolya diyeyinmi :)

Betinden
Jealous
26, Iýun-2013ý (13:38)
@Kakysh berlen sowgat yzyna gaytarylanok diyyalermi
Achille: hawa :D
Achille: sana son gymmadyny alayarn :D

Betinden
Jealous
26, Iýun-2013ý (13:09)
@Kakysh gowmy nahili:)
Achille: ++++++ 10 sana
Prinsessa.: Mana ------10 @kakysh:)
Prinsessa.: Jerenka bir yerde gorenine menzetyan gerek:)
Achille: jerenka bir yerde gorenine menzetyan mi :)
Prinsessa.: Hehe jerenka yuzune gowja seret hany belki tanarsyn:)
Prinsessa.: Yssy diyip yuzuni yapan bolyandyr wara:)
Achille: gaty alyp baryan yssa dal :)

Özümiziňki
Prinsessa.
26, Iýun-2013ý (13:06)
@Kakysh gowumy senem:)
Achille: aysagja bola @Prinsessa :)
Prinsessa.: Gowy oytyan gelenok welin
Below.: taze pikirde menem yazsana)
Prinsessa.: Hä gelipdira:)
Prinsessa.: @Below sana hayysh bar @Bitlini tapyp ber:)

Özümiziňki
DiLaRa
25, Iýun-2013ý (18:53)
Kakys agza,beyle yuzsuz gyz bolsa uzak durmakda peyda bar
Achille: so durjaga bolyas oza
DiLaRa: Dogry edyaniz
Achille: sagbolun maslahat ucin
DiLaRa: Ok

Betinden
ataogly
24, Iýun-2013ý (19:51)
@Kakysh @Barney kakasynkyny :D
Surat 1
Barney: gulmeli yerini yaz
ataogly: aşakdaka sen meduza dayza barney yokardakam göteryançin kakyşda

Betinden
ataogly
24, Iýun-2013ý (19:50)
@Barney bln @Kakysh :D
Surat 1
Edenist: Balaga girdinay korpe
Edenist: yeter da
Barney: gulmeli yerini yaz diyyan jigim
ataogly: götüne seretde gülüber

Betinden
ataogly
24, Iýun-2013ý (19:25)
@Kakysh sen üçin
Surat 1
Achille: eşek özin egsik saymaz bedewden
Barney: gulmeli yerini yaz doss
ataogly: 2nede şu ine bla ______I______
Barney: gulmeli yerini yaz doss

Betinden
ataogly
24, Iýun-2013ý (19:15)
@Barney kakysh hakyky dal gyz bar keypin için syçdynyzay
Barney: name diyyan?
Achille: ha keypinemi
Barney: sen shular yaly bolgusyz zatlary paylashyp keypin icine edyaninden habaryn bamy?
ataogly: namow surat paylaşamda bir yerinize agaç sokyanmy?
ataogly: men paylaşyan namow atan uruş döwründe alyp giden zady barmy bari halka açyk yer islanimi ederin
ataogly: sen görmage mejbur dal
ataogly: islanimi ederin senden sorayınmy ha?
Achille: bir iki sany yetik
Barney: bolgusyz suratlar 10 yyl bari inetde zb bolunan suratlar shular
ataogly: görmek islanizokmy gum bolunda sizin üçin paylaşyan barmy
hakyky gyz: köşeş jan dogan...
ataogly: bolupdur menem yene 1000nji gezek goyyan şony
Achille: hany köşeş gowja gürle
Barney: gowja geplesh jigim
ataogly: senem ay gyz şeytanlygyny edip pitne atanson beydip yörman gelişenok edebin ysam gelenok senden
ataogly: jigim diyanmi kimay sen jigim diyer yaly how
ataogly: ha aytsana
Barney: gyzlara guyjin yetyami indi doss :D
ataogly: kim sen jigim diyer yaly
ataogly: sen şahsa gelsene paşyrdamada
Barney: doss cynymy aytsam seng bn gepleshmagede zb, seret sen zat yazanok welin pikirler birzatlara menzap bashlady
Achille: onyna dogry
ataogly: namow atan mellegimi bari senden sorap zat paylaşar yaly
Achille: ikide bir bir zatlar paylasyp zaybal etdinahow
ataogly: etyanow şo zaybal etyande men sözün barmy
hakyky gyz: aý,goýaweri jan dogan daşyndan göremde nebsim agyrdy jogapsyz suratlaña şondan diýadym