Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Pikirler

Iller näme diýýär?


#kakyş


Özümiziňki
Prinsessa.
26, Iýun-2013ý (13:06)
@Kakysh gowumy senem:)
Achille: aysagja bola @Prinsessa :)
Prinsessa.: Gowy oytyan gelenok welin
Below.: taze pikirde menem yazsana)
Prinsessa.: Hä gelipdira:)
Prinsessa.: @Below sana hayysh bar @Bitlini tapyp ber:)

Özümiziňki
DiLaRa
25, Iýun-2013ý (18:53)
Kakys agza,beyle yuzsuz gyz bolsa uzak durmakda peyda bar
Achille: so durjaga bolyas oza
DiLaRa: Dogry edyaniz
Achille: sagbolun maslahat ucin
DiLaRa: Ok

Betinden
ataogly
24, Iýun-2013ý (19:51)
@Kakysh @Barney kakasynkyny :D
Surat 1
Barney: gulmeli yerini yaz
ataogly: aşakdaka sen meduza dayza barney yokardakam göteryançin kakyşda

Betinden
ataogly
24, Iýun-2013ý (19:50)
@Barney bln @Kakysh :D
Surat 1
Edenist: Balaga girdinay korpe
Edenist: yeter da
Barney: gulmeli yerini yaz diyyan jigim
ataogly: götüne seretde gülüber

Betinden
ataogly
24, Iýun-2013ý (19:25)
@Kakysh sen üçin
Surat 1
Achille: eşek özin egsik saymaz bedewden
Barney: gulmeli yerini yaz doss
ataogly: 2nede şu ine bla ______I______
Barney: gulmeli yerini yaz doss

Betinden
ataogly
24, Iýun-2013ý (19:15)
@Barney kakysh hakyky dal gyz bar keypin için syçdynyzay
Barney: name diyyan?
Achille: ha keypinemi
Barney: sen shular yaly bolgusyz zatlary paylashyp keypin icine edyaninden habaryn bamy?
ataogly: namow surat paylaşamda bir yerinize agaç sokyanmy?
ataogly: men paylaşyan namow atan uruş döwründe alyp giden zady barmy bari halka açyk yer islanimi ederin
ataogly: sen görmage mejbur dal
ataogly: islanimi ederin senden sorayınmy ha?
Achille: bir iki sany yetik
Barney: bolgusyz suratlar 10 yyl bari inetde zb bolunan suratlar shular
ataogly: görmek islanizokmy gum bolunda sizin üçin paylaşyan barmy
hakyky gyz: köşeş jan dogan...
ataogly: bolupdur menem yene 1000nji gezek goyyan şony
Achille: hany köşeş gowja gürle
Barney: gowja geplesh jigim
ataogly: senem ay gyz şeytanlygyny edip pitne atanson beydip yörman gelişenok edebin ysam gelenok senden
ataogly: jigim diyanmi kimay sen jigim diyer yaly how
ataogly: ha aytsana
Barney: gyzlara guyjin yetyami indi doss :D
ataogly: kim sen jigim diyer yaly
ataogly: sen şahsa gelsene paşyrdamada
Barney: doss cynymy aytsam seng bn gepleshmagede zb, seret sen zat yazanok welin pikirler birzatlara menzap bashlady
Achille: onyna dogry
ataogly: namow atan mellegimi bari senden sorap zat paylaşar yaly
Achille: ikide bir bir zatlar paylasyp zaybal etdinahow
ataogly: etyanow şo zaybal etyande men sözün barmy
hakyky gyz: aý,goýaweri jan dogan daşyndan göremde nebsim agyrdy jogapsyz suratlaña şondan diýadym

Gerekli
Ак барс
24, Iýun-2013ý (17:41)
@Kakysh mana name hodurleyan<img src=">goluboymy sen
Achille: eşek diyyan egsik saymaz bedewden diyyan

Öwreniji
Mukam1
23, Iýun-2013ý (22:45)
esekler annyranda KAKYSH-KAKYSH diyyalermi
Sasha: bäh şeý diýaýämi

Täzeje
karizma
19, Iýun-2013ý (13:24)
Lale kakmagam modadan gachdymay gyzlarda? Öne hezil edyadik lale kakyshlarny dinlap
Gita: bizin mugallymymyz cagalar edebiyaty predmetdan oglanlara-da lale kakdyryardy, ozlerem oylenenleri hem bar hehe :)
karizma: Nadaypdiray molymynz, dash etsinlay :))
Bilimuran: lalekakarlar azalypdyr
menbegli: name begenyanay karizma menden beter :D
karizma: ay, gynanyana men görenokmy :)
menbegli: ew gynanmada men begenip yaryljak bolup durn:)
Falso: Onler show.yn ayrylmaz bolegidi:-)

Ýaşuly
Bilimuran
16, Iýun-2013ý (17:56)
yany chipradalli oynady ozbak kyzy pul berdik striptiz oynadymykan diydimay emjeklerini kakyshdyryp pul soranda iki memme poche iki bulka
Bilimuran: oynadany uchin soraday
Wirus: Nirde bar oň ýaly hezillik
Wirus: Wideo alyp goý bärigem linkini bizem göreli şu wagt başga işem ýok gümenmäge
Арслан: тутуп гормединми :D
Guljemal han: Dereksizler
Bilimuran: puly iki memmanin arasyna saljakdym utanyp elimden kakyp aldy :D
Арслан: ана инди сенем улылан хатарына гирдин, гутлаяс :D
NewYorker: Chipradalli :D LOL BILLIMURAN