Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
MaNyLy SöZLeR-20<>HEMME TESWIRLER SOWGATLY!!! | Umumy gürrüňdeşlik | Teswirler

MaNyLy SöZLeR-20<>HEMME TESWIRLER SOWGATLY!!! (Umumy gürrüňdeşlik)

MaNyLy SöZLeR-20HEMME TESWIRLER SOWGATLY:


Dünýädäki iñ gynandyrýan zatlardan biri, bir wagtlar biri-biriniñ hemme zadyny bilýän iki adamyñ, düýbünden nätanyş ýaly bolmagydyr...
***
Käte ýüregimde duýgy doly bir zat emele gelýär,düşündirip bilemok. Gürlemegi unutýan şol wagt. Gözlerim bilen aýtýan hemme zady,ýöne hiç kim görmeýär...
***
Bolmaz diýän nämäñ bolsa hemmesi bolar. Ýykylmaryn diýip ýykylarsyñ, üýtgemerin diýip üýtgärsiñ,öldüm diýip durarsyñ ýöne şonda-da ýaşarsyñ...
***
Şol gyz bolmasa başgasy bolar diýene erkek diýilýär. Şol gyz bolmasa başgasy bolmaz diýene hakyky erkek oglan diýilýär...
***
Hudaýjan söýýän gulunyñ ýüregini, söýýän gulunyñ ýüregi bilen birleşdirer...
***
Meni söý ýa-da ýigren, ikisi hem meniñ peýdama. Söýseñ mydama ýüregiñde bolaryn,ýigrenseñ mydama aklyñda...
***
Gülmek her wagt bagtly bolmak üçin däldir. Käte şeýle bir gülmeler bardyr: iñ uly ajylary gizlemek üçindir...
***
Käbir oglanlar köp puluñ ähli gyzlary eredibiljegini düshüner, ýagny köp makýažly gyzyñ özüni owadan hasap etmesi ýaly.
***
Söýgi sözlügüni ünsli ulanmalysyñ. Dodaklaryñdan añsatlyk bilen aýdylan o sözjük bashga bir adamyñ bagtsyzlygyna sebäp bolupbiler.
***
Tanyshmadyk bolsak, gije ýatamda dünýade sen ýaly biriniñ barlygyny bilmän ýatypgalardym.
***
Bir öýde söýgi bolmaly, bagt bolmaly, gawanjañlyk bolmaly, göwnede degishmeli, ýarashmalam, ýöne ilki bir öý bolmaly, ol öýde-de SEN bolmaly.
***
Adamyñ çaýyny demlejek bir söýýäni bar bolsa, diýmek o ýalñyz däldir.
***
Bir tarapdan hiç ýatlamazlyk üçin ýatdan çykarmak islärsiñ, bir tarapdan-da bu dünýäde seni ondan bashgasynyñ bagtly edibilmejegini düshünersiñ.
***
Söýmelisiñ, ýeke galañda aklyña geleni däl-de, hiç aklyñdan çykmaýany söýmelisiñ!..
***
Käwagt sessiz bolmak, göwnüñe degilenini bildirmegiñ iñ gowy ýoludyr.
***
Gaharlananda gözleri dolýan adamdan zyýan gelmez.
***
Adamlary tanadygymça ýalñyzlygy söýýän.
***
1 ýalñyş, 1 ýalan, 1 aýdym, 1 adam, 1 hakykat, 1 söz, 1 sms, 1 sekuntda durmuşymyzy üýtgedip biler...
***
Onuñ ýüregi başga biri üçin urmaga başlanda, seniñki durar...
***
Men ýanyñda wagtym gadrymy bilmeseñ, gadrymy bilen günüñ meni ýanyñda tapmarsyñ...
***
Biriniñ ýatmazyndan öñürti edýän dogasynda ýer almak, durmushda bolubiljegiñ iñ gowy ýerlerdendir.
***
Söýgi-çagakañ klasda paltoñy halaýan gyzyñ paltosynyñ üstünde goýmakdyr.
***
Bagyshlamak añsat, asyl kyn bolan täzeden ynanmak.
***

''MaNyLy SöZLeR-21'' çykanda size habar barar ýaly temalaryma ýazylyp bilersiñiz:

#wap-da temalaryma ýazylmak

#www-da temalaryma ýazylmak


shu temama kim girse teswir ýazmagyny haýysh edýän!..Halanan (68)
Jemi 104 sany teswir.
Okalan sany: 3032
  • Awtora, bu blog üçin berilen minnetdarlyklar:
  • - Herkim okamaly (1 TM) - pozuldy

Pikirlerde paýlaş

07, Noýabr-2013ý (10:50)
Jogapla +10


teswirlere goýlan sowgatlar :)

soymek hic zat, soyulmek bir zat, soymek hem soyulmek hemme zat.
07, Noýabr-2013ý (10:51)
Jogapla +8

Hemishekiler yaly yene manyly sag bol paylashanyna !

Näme üçin hemme gyzlar maña söýýärin diýýäler, Söýen ýarym bar ony bilmeýärler, Olaryñ ýary bar muny bilýärin. Öz ýaryñyza wepaly boluñ diýýärin. Biwepa men bolmaryn özgäni söýmerin. Öz ýarymdan yza dönmerin Wepadarym bar Söýen ýarym bar Geljegimde ýüregimde shonuñ orny bar...
07, Noýabr-2013ý (10:53)
Jogapla +8

Gowy tema awtor sen gyzmy oglanay?

Любовь начинается идеалом, акончается одеялом!
07, Noýabr-2013ý (10:53)
Jogapla +10

Ÿürege yakyn sözler:

Söýgi sözlügüni ünsli ulanmalysyñ. Dodaklaryñdan añsatlyk bilen aýdylan o sözjük bashga bir adamyñ bagtsyzlygyna sebäp bolupbiler.


paylashanyña minnetdar awtor!

Akyl ÿašda bolmaz, bašda bolar.
07, Noýabr-2013ý (10:55)
Jogapla +6

Sonky dowur name uchindir dine soygi soygi ?

Gerek zadyñy gerek däl wagty almaly... #etalon
07, Noýabr-2013ý (10:56)
Jogapla +5

Bah

Näme üçin hemme gyzlar maña söýýärin diýýäler, Söýen ýarym bar ony bilmeýärler, Olaryñ ýary bar muny bilýärin. Öz ýaryñyza wepaly boluñ diýýärin. Biwepa men bolmaryn özgäni söýmerin. Öz ýarymdan yza dönmerin Wepadarym bar Söýen ýarym bar Geljegimde ýüregimde shonuñ orny bar...
07, Noýabr-2013ý (10:56)
Jogapla +5
Söýgi-çagakañ klasda paltoñy halaýan gyzyñ paltosynyñ üstünde goýmakdyr.


Mbah, yada hatyny yazyshyny shona menzetjek bolmak

...
07, Noýabr-2013ý (11:04)
+8

ýa-da diktant depderi sowgat etmek, ýa-da sapak gutaryp oye gaytmaly bolanda ol klassdan çykýança güýmenen bolup garaşyp durmak. Ya-da.......;-)

Aýralyk sormasyn tende ganymyz. Köp bolsun bagty daşa ýazlanlar! Ýalňyzlygyň ejap berýän donuny, Geýmesin söýgüsi kalba ýazlanlar!
07, Noýabr-2013ý (11:14)
+4

@Emerald lady ashyk bolupsyn oydyan chaga wagtyn

...
07, Noýabr-2013ý (11:19)
+3

ýok ilki aşyk bolany ýatladym..)

Aýralyk sormasyn tende ganymyz. Köp bolsun bagty daşa ýazlanlar! Ýalňyzlygyň ejap berýän donuny, Geýmesin söýgüsi kalba ýazlanlar!
07, Noýabr-2013ý (10:58)
Jogapla +8

Tüwleme ! Indikäde garaşýandyrys! Minnetdar ýetireninize!

Aýralyk sormasyn tende ganymyz. Köp bolsun bagty daşa ýazlanlar! Ýalňyzlygyň ejap berýän donuny, Geýmesin söýgüsi kalba ýazlanlar!
07, Noýabr-2013ý (10:59)
Jogapla +10

Käte ýüregimde duýgy doly bir zat emele gelýär,düşündirip bilemok.
Gürlemegi unutýan şol wagt. Gözlerim bilen aýtýan hemme zady,ýöne hiç
kim görmeýär...

09, Iýul-2014ý (18:38)
+1

Gaty gowy sozler

07, Noýabr-2013ý (11:00)
Jogapla +8

hemişekiler ýaly

07, Noýabr-2013ý (11:01)
Jogapla +5

Käwagt sessiz bolmak, göwnüñe degilenini bildirmegiñ iñ gowy ýoludyr.
***
Gaharlananda gözleri dolýan adamdan zyýan gelmez.


Hakykatdanam manyly sozler paylashanynyz ucin minnetdar.

Adam yashap yorende. Yalan yaly oljegi. Emma uly olende. Son bilinyar olcegi.
07, Noýabr-2013ý (11:02)
Jogapla +5

Durmush - bu at dal, ishlik

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:05)
Jogapla +3

mashala soyguden gurlan dowletdir

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:06)
Jogapla +3

Sowgat u.n teswir yazmalymy

07, Noýabr-2013ý (11:07)
Jogapla +4

haysy kenara gitjegini bilmeyan gama hic bir yelin hayry degmez

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:08)
Jogapla +3

teswir yazma diysenem yazjak

07, Noýabr-2013ý (11:10)
+4

ýazyn okap otyryna men :)

Aýralyk sormasyn tende ganymyz. Köp bolsun bagty daşa ýazlanlar! Ýalňyzlygyň ejap berýän donuny, Geýmesin söýgüsi kalba ýazlanlar!
07, Noýabr-2013ý (11:09)
Jogapla +3

her gezikki sanyna sabyrsyzlyk bilen garasyp oturyana

07, Noýabr-2013ý (11:09)
Jogapla +5

duynler shu gunlerin enesidir

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:12)
+4

Shu günler düýnleriň perzendidir. Ertirler Shu gunleriň agtygydyr..:-)

Aýralyk sormasyn tende ganymyz. Köp bolsun bagty daşa ýazlanlar! Ýalňyzlygyň ejap berýän donuny, Geýmesin söýgüsi kalba ýazlanlar!
07, Noýabr-2013ý (11:11)
Jogapla +5

***
Men ýanyñda wagtym gadrymy bilmeseñ, gadrymy bilen günüñ meni ýanyñda tapmarsyñ...inu şu maňa gerek sözlerdi

yza ýol ýok
07, Noýabr-2013ý (11:11)
Jogapla +10

Käwagt sessiz bolmak, göwnüñe degilenini bildirmegiñ iñ gowy ýoludyr. Mena mydama sheytyan! Sag bol awtor minnetdar yetreninize!

07, Noýabr-2013ý (11:13)
+6

Zenanlar style;-)

Aýralyk sormasyn tende ganymyz. Köp bolsun bagty daşa ýazlanlar! Ýalňyzlygyň ejap berýän donuny, Geýmesin söýgüsi kalba ýazlanlar!
07, Noýabr-2013ý (11:31)
+6

menem şeýle

07, Noýabr-2013ý (12:17)
+4

Yuzunem nedawolnyrajyk edyan:D

Durmushdyr bu,ajysam bar,suyjisem.
07, Noýabr-2013ý (11:11)
Jogapla +5

gowy gorunjek bolmak bilen gowy bolmak dushunjeleri biri-birine antonimdir

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:12)
Jogapla +4

Hem sowgat hem manyly sözler. Kontur ataka tema :-D

Bayern München-Borussia Dortmund Frank Riberi-Marco Reus
07, Noýabr-2013ý (12:47)
+2

Shunyn yaly temalary koprak ac diysene :-D

Näme üçin hemme gyzlar maña söýýärin diýýäler, Söýen ýarym bar ony bilmeýärler, Olaryñ ýary bar muny bilýärin. Öz ýaryñyza wepaly boluñ diýýärin. Biwepa men bolmaryn özgäni söýmerin. Öz ýarymdan yza dönmerin Wepadarym bar Söýen ýarym bar Geljegimde ýüregimde shonuñ orny bar...
07, Noýabr-2013ý (11:13)
Jogapla +5

ejeni agladan gunun jennete dushmek mumkinciligini oz elin bilen yakyarsyn

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:14)
Jogapla +4

salam diymek -saglyk dilemek, saglyk dilemek - sogap

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:16)
Jogapla +4

sowgatlar ucin sag bol!

Durmuş - bu at däl, işlik
07, Noýabr-2013ý (11:18)
Jogapla +5

Iki elini serip, her otegçiden şepagat isläp oturan gedaýyň, agyr ýatan Hassanyň ýoldaşy Allah-u-Tagaladyr. Olaryň göwnüni tapan günüň, Allajanyň jemalyny gormegine, behishdinde bolmaga ýakynlyk gazandygyndyr.

Aýralyk sormasyn tende ganymyz. Köp bolsun bagty daşa ýazlanlar! Ýalňyzlygyň ejap berýän donuny, Geýmesin söýgüsi kalba ýazlanlar!
07, Noýabr-2013ý (11:19)
Jogapla +9

«Şol gyz bolmasa başgasy bolar diýene erkek diýilýär. Şol gyz bolmasa başgasy bolmaz diýene hakyky erkek oglan diýilýär...» Bu näme döwrebap sözmi!? :)

One day You will be just a memory for some people. So, do Your best to be a good one!
07, Noýabr-2013ý (11:22)
+4

nastoyashaya mujçina diyildigida, oglan sozi artygrak bolupdyr:)

Aýralyk sormasyn tende ganymyz. Köp bolsun bagty daşa ýazlanlar! Ýalňyzlygyň ejap berýän donuny, Geýmesin söýgüsi kalba ýazlanlar!
07, Noýabr-2013ý (11:23)
+4

*nastoyashiy

Aýralyk sormasyn tende ganymyz. Köp bolsun bagty daşa ýazlanlar! Ýalňyzlygyň ejap berýän donuny, Geýmesin söýgüsi kalba ýazlanlar!
07, Noýabr-2013ý (11:20)
Jogapla +6

1 ýalñyş, 1 ýalan, 1 aýdym, 1 adam, 1 hakykat, 1 söz, 1 sms, 1 sekuntda durmuşymyzy üýtgedip biler... Ine, hakykat!

One day You will be just a memory for some people. So, do Your best to be a good one!
07, Noýabr-2013ý (12:46)
+2

Yokardada bar bular :-D

Näme üçin hemme gyzlar maña söýýärin diýýäler, Söýen ýarym bar ony bilmeýärler, Olaryñ ýary bar muny bilýärin. Öz ýaryñyza wepaly boluñ diýýärin. Biwepa men bolmaryn özgäni söýmerin. Öz ýarymdan yza dönmerin Wepadarym bar Söýen ýarym bar Geljegimde ýüregimde shonuñ orny bar...
07, Noýabr-2013ý (11:26)
Jogapla +4

Aforizmalar diymeli ekenin. Gowja bolupdyr

Ego sum qui sum...
07, Noýabr-2013ý (11:28)
Jogapla +4

Gaty gowy sözler. Yurege yakyn hemmesem

Ýekeje günlük ölesim gelýä. Yzymda kimiñ aglap kimin begenýänini görmek üçin

Teswir ýazmak üçin içeri giriň