Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
MaNyLy SöZLeR-18 | Umumy gürrüňdeşlik | Teswirler

MaNyLy SöZLeR-18 (Umumy gürrüňdeşlik)

Ähli yzarlaýjylarym üçin:

MaNyLy SöZLeR-18


Söýgüli bolmak, dost bolmakdyr-dertleshmekdir, birlikde gülmek, birlikde aglamakdyr.. Ýagny söýgüli bolmak bir durmushy iki bolup ýashamakdyr.
***
Aýdym diýdigiñ käwagt - iñ gowy söýgüli, iñ gowy dost, in gowy wagt geçirmek, iñ gowy söýgi. Gysgaça aýdym hemme zat.
***
Söýgi bilen dañylan iki el arasyndaky her gyz bagtlydyr.
***
Bagtsyz oýanmagyñyza sebäp bolan adamlary bagyshlamañ.
***
Iñ gowy gatnashyk-bir wagtda hem söýgüli hem-de dost ýaly bolubilmekdir.
***
Söýgülim jañ etdi. İşim bar goý diýdim. O işimiñ bardygyny, menem söýgülimiñ bardygyny geñ gördüm. Ýalñyş nomer ekenlaý :)))
***
Aglamak isleýän bolsañyz,asla aglamañ. Sebäbi bir ýerlerde siziñ ýekeje gülkiñiz üçin ýaşaýan biri hökmän bardyr...
***
Durmushdaky iñ uly bagt söýülýänimize ynanmakdyr.
***
Käwagt ullakan bir shäheri diñe bir adam üçin halarsyñyz.
***
Iñ gowy dostuñy ýitirmek, durmushyñy ýitirmek ýalydyr.
***
Adamlary birleshdiren duýgular, aýyran bolsa pikirlerdir.
***
Gorkma men ýanyñda diýýän biri bolmaly durmushyñyzda.
***
Gawanmaýan erkekden gowlyk gelmez.
***
Ýeriñe geçip ýatañda ýüregiñ sesinden ýatybilmeýän bolsañ, düshün ýalñyzlygyñdandyr.
***
Söýýäniñi belli et, gizlemek bashgalaryna pursat bermekdir.
***
Şeýle bir birini söýersiñ. Ondan ýadygär diñe ajylar galsa-da, şol ajylaryñam gutarmagyndan gorkarsyñ...
***
Hiç bir wagt düşünmersiñ: Giden söýse gitmegi islärdimi. Ýa-da galan söýse gitmegine rugsat bererdimi...
***
Men: arzuw etmedim hiç, mydama dileg etdim. Ömrüñ ömrüme nesip etsin diýip...
***
Bir ýürek intizar,birem namydar.Ylaýym ikisem deñme-deñ ursyn.Ýigrimi bäşden soñky arzuwym mydam.Gözlerimiñ içinde gözleriñ dursyn...
***
Seni küýsedigimçe,, Hudaýym"diýdim.Şol wagt sen ýitdiñ we men ,,Rebbim" b.n ýeke galdym.İne şonuñ üçin hem seni küýsemegi beter söýdüm...
***
Adamlar señ bilen gürleshmäni goýanlarynda, arkañdan gürlemäne bashlarlar.
***

''MaNyLy SöZLeR-19'' çykanda size habar barar ýaly temalaryma ýazylyp bilersiñiz:

wap-da temalaryma ýazylmak

www-da temalaryma ýazylmak


Ses berilşik ýok.


Halanan (37)
Jemi 34 sany teswir.
Okalan sany: 1366
  • Awtora, bu blog üçin berilen minnetdarlyklar:
  • - Herkim okamaly (1 TM) - pozuldy

Pikirlerde paýlaş

30, Oktýabr-2013ý (10:22)
Jogapla +5

wap-da temalaryma ýazylmak

www-da temalaryma ýazylmak
shuna hic dushenemokda dushundirsenizla

30, Oktýabr-2013ý (10:24)
+6

Indiki acan temalary barada habar geler yaly

30, Oktýabr-2013ý (10:27)
+4

onson men nadip yazylmankam

30, Oktýabr-2013ý (10:23)
Jogapla +5

Hemmesi meñ ýuregimdakiler. Awtor sen nädip meñ yuregimdäkini okap bilýan? ++++

Ýekeje günlük ölesim gelýä. Yzymda kimiñ aglap kimin begenýänini görmek üçin
30, Oktýabr-2013ý (10:25)
Jogapla +3

Yzarlaýjyň bolmadyklar okamaly dälmi? ))

30, Oktýabr-2013ý (10:29)
+5

Yzarlaýjylamyñ meni yzarlaýandyklary üçin ökünmezleri ýaly olara mynasyp bolmaga synanyshýan

soymek hic zat, soyulmek bir zat, soymek hem soyulmek hemme zat.
30, Oktýabr-2013ý (10:28)
Jogapla +6

tüweleme, özüň düzýäňmaý? manylyja

yza ýol ýok
30, Oktýabr-2013ý (10:43)
+5

Men duzup beryan name boldy?:-) Gawja tema.

Любовь начинается идеалом, акончается одеялом!
30, Oktýabr-2013ý (10:46)
+3

başga näme düzüp bilýäň

yza ýol ýok
30, Oktýabr-2013ý (10:37)
Jogapla +5

Men tdeiñ temalarna yazylypdyryn nadip yazyldymkam özumem habarsyz :/
Manyly tema

30, Oktýabr-2013ý (10:46)
Jogapla +5 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

Aglamak isleýän bolsañyz,asla aglamañ. Sebäbi bir ýerlerde siziñ ýekeje gülkiñiz üçin ýaşaýan biri hökmän bardyr...
   Barmyka.....?

30, Oktýabr-2013ý (10:49)
+4

Hemmesi hem dogry aýdylan zatlar bir şu ýokardakt ýazan setirlerime ynanammok, Minnetdar awtor indiki tema sabyrsyzlyk bn garaşýan

30, Oktýabr-2013ý (10:51)
+3

Bardygyna size gúwá geçip bilerin(:

30, Oktýabr-2013ý (10:53)
+2

Badyr hökman badyr :)

soymek hic zat, soyulmek bir zat, soymek hem soyulmek hemme zat.
30, Oktýabr-2013ý (11:51)
+3

Gözleriňden dür, lagyl, merjen akjagyny bilsem-de, Seni asla aglatmaryn! :)

One day You will be just a memory for some people. So, do Your best to be a good one!
30, Oktýabr-2013ý (10:47)
Jogapla +4

Ähli yzarlaýjylarym üçin:
MaNyLy SöZLeR-18

Diymek yzarlamayanlara okamak bolmayada ha???

Näme üçin hemme gyzlar maña söýýärin diýýäler, Söýen ýarym bar ony bilmeýärler, Olaryñ ýary bar muny bilýärin. Öz ýaryñyza wepaly boluñ diýýärin. Biwepa men bolmaryn özgäni söýmerin. Öz ýarymdan yza dönmerin Wepadarym bar Söýen ýarym bar Geljegimde ýüregimde shonuñ orny bar...
30, Oktýabr-2013ý (11:03)
+2

Dost ýokardaky teswirimde düshündirdim

soymek hic zat, soyulmek bir zat, soymek hem soyulmek hemme zat.
30, Oktýabr-2013ý (10:55)
Jogapla +3

dursanohow indi yzyrkamaga nadip dushunmelika

30, Oktýabr-2013ý (10:57)
+4

ine dost señ uçin shu ýere bas

soymek hic zat, soyulmek bir zat, soymek hem soyulmek hemme zat.
30, Oktýabr-2013ý (11:03)
Jogapla +3

ey way razmeri kichelaydilay

30, Oktýabr-2013ý (11:04)
Jogapla +4

yene 2 tapgyrdan son MANYLY SOZLERIN yubiley tapgyry bolyar. paylashyanyna minnetdar!

Durmuş - bu at däl, işlik
30, Oktýabr-2013ý (11:27)
+4

Nesip bolsa :)

soymek hic zat, soyulmek bir zat, soymek hem soyulmek hemme zat.
30, Oktýabr-2013ý (11:30)
Jogapla +6

Bir ýürek intizar, birem namydar.
Ylaýym, ikisem deñme-deñ ursun.
Ýigrimi
bäşden soñky arzuwym mydam.
Gözlerimiñ içinde gözleriñ dursun...

One day You will be just a memory for some people. So, do Your best to be a good one!
30, Oktýabr-2013ý (11:31)
Jogapla +3

dosluk barada aydylanlar gowy eken

/
30, Oktýabr-2013ý (11:32)
Jogapla +3

dosluk barada aydylanlar gowy eken

/
30, Oktýabr-2013ý (11:40)
Jogapla +3

Goooowja))

mamina radost..papina gordost..
30, Oktýabr-2013ý (11:42)
Jogapla +3

Gouja we souja

hemme zat oukei
30, Oktýabr-2013ý (11:52)
Jogapla +3

Yuregine junk bolyar, gaty gowy sozler

Owadan dunyade OWADAN yashan!!!
30, Oktýabr-2013ý (14:33)
Jogapla +3

Dostluk chynar agajy yalydyr,miwesi bolmasada kolegesi yetert

Durmushdyr bu,ajysam bar,suyjisem.
30, Oktýabr-2013ý (16:58)
Jogapla +2

'Soygi bn danylan iki el arasyndaky her gyz bagtlydyr' bu soyulyan gyz bagtly diyildigimika?

Самое приятное-это неожиданное смс, когда ты сидишь и даже не думаешь,что тебе напишут.
30, Oktýabr-2013ý (17:02)
Jogapla +2

Sagbol awtor yetirip dur

Самое приятное-это неожиданное смс, когда ты сидишь и даже не думаешь,что тебе напишут.
30, Oktýabr-2013ý (17:16)
Jogapla +2

Men: arzuw etmedim hiç, mydama dileg etdim. Ömrüñ ömrüme nesip etsin diýip...

30, Oktýabr-2013ý (17:17)
Jogapla +2

Adamlar señ bilen gürleshmäni goýanlarynda, arkañdan gürlemäne bashlarlar.

dogry aýdylan sözler

30, Oktýabr-2013ý (21:43)
Jogapla +1

hawa ichinde kabiri has gowyyyyy minnetdar))))))))))


Teswir ýazmak üçin içeri giriň